About us

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras (toliau – Centras) – pagalbą švietimo teikėjui, mokytojui, mokiniui teikianti švietimo įstaiga, įgyvendinanti valstybinę Lietuvos profesinio mokymo sistemos plėtros politiką.

Centras įsteigtas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 1996 m. vasario 29 d. įsakymu Nr. 214 „Dėl Profesinio mokymo metodikos centro steigimo“. Centro veiklos pradžia – 1996 m. balandžio 1 d. 2009 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. ISAK-2845 „Dėl Švietimo ir mokslo ministro 2007 m. liepos 27 d. įsakymo Nr. ISAK-1595 „Dėl Profesinio mokymo metodikos centro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“, Profesinio mokymo metodikos centro pavadinimas pakeistas į „Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras“.

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro nuostatai >>>

Centro steigėja yra Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija. Adresas – A. Volano g. 2/7, LT-01516 Vilnius.

Centro adresas – Geležinio Vilko g. 12, LT-03163 Vilnius. Įstaigos kodas – 193135687, registruotas Juridinių asmenų registre.

Siekiame:

plėtoti mokymosi visą gyvenimą sistemą, kuri atlieptų ūkio poreikius ir šalies bei tarptautines iniciatyvas.

Uždaviniai:

 • tvarkyti Lietuvos kvalifikacijų sistemą;
 • gerinti profesinio mokymo kokybę;
 • plėtoti suaugusiųjų švietimo sistemą;
 • vykdyti profesinio ir suaugusiųjų mokymo dalyvių kvalifikacijos tobulinimą.

Pagrindinės Centro funkcijos:

 • organizuoja profesinių ir profesinio rengimo standartų rengimą
 • organizuoja ir (ar) vykdo kvalifikacijų poreikio prognostinius ir suaugusiųjų švietimo tyrimus;
 • vykdo kvalifikacijų sistemos formavimo darbus;
 • organizuoja formaliojo profesinio mokymo programų vertinimą;
 • organizuoja pasirengimo vykdyti formaliojo profesinio mokymo programas ekspertizę ir išduoda ekspertizės aktus;
 • atlieka formaliojo profesinio mokymo programas vykdančių profesinio mokymo įstaigų išorinį vertinimą;
 • organizuoja institucijų pagal jų pasirengimą vertinti asmens kompetencijas vertinimą ir teikia jas Švietimo ir mokslo ministerijai akredituoti;
 • vykdo profesijos mokytojų ir andragogų kvalifikacijos tobulinimą;
 • organizuoja modulinių programų rengimą ir (arba) jų atnaujinimą;
 • plėtoja profesinio mokymo kreditų sistemą;
 • kaupia, analizuoja ir skleidžia informaciją apie profesinį mokymą ir suaugusiųjų švietimą;
 • vykdo profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo metodinę veiklą;
 • vykdo profesinio meistriškumo konkursų stebėseną ir (arba) dalyvauja jų organizavime;
 • rengia ir atnaujina metodikas profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo turinio formavimui;
 • organizuoja centrinio ir sektorinių profesinių komitetų veiklą;
 • koordinuoja profesinio mokymo metodinių komisijų veiklą;
 • atlieka Nacionalinio profesinio mokymo kokybės užtikrinimo orientacinio punkto (Quality Assurance National Reference Point for Vocational Education and Training), Nacionalinio kvalifikacijų koordinavimo punkto (National Coordination Point) ir Europos profesinio mokymo plėtotės centro (CEDEFOP) informacijos ir žinių tinklo ReferNet koordinatoriaus funkcijas Lietuvoje, dalyvaudamas atitinkamų tarptautinių tinklų veikloje.
  Centro veiklą koordinuoja Koordinavimo taryba