Visapusiškos tęstinio profesinio mokymo politinės sistemos: tęstinio profesinio mokymo reforma (2015–2017 m.)

Projekto „Visapusiškos tęstinio profesinio mokymo politinės sistemos: tęstinio profesinio mokymo reforma (Re-CVET)” (angl. Comprehensive policy frameworks for continuing VET: Reform of Continuing Vocational Education and Training Systems (Re-CVET) aprašymas

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2015/11/01 – 2017/10/31.

Projekto partneriai – Kipro švietimo ir kultūros ministerija (MOEC) ir Enoros Consulting (Kipras).

Projekto keliamos problemos – aukštas gyventojų nedarbo lygis, ypatingai jaunimo tarpe, kokybinis ir kiekybinis disbalansas darbo rinkoje, techninių bei žemos kvalifikacijos profesijų trūkumas ir švietimo sistemos negalėjimas lanksčiai reaguoti į darbo rinkos ir žinių visuomenės poreikius bei egzistuojančios profesinio orientavimo ir konsultavimo sistemos spragos suformavo neišvengiamą reformų poreikį.

Projekto tikslai – šiuo Re-CVET projektu siekiama įgyvendinti veiklas, kurios papildo veiksmus ir tikslus, nustatytus nacionalinėse 2014-2020 m. mokymosi visą gyvenimą strategijose. Tiksliau tariant, pagrindinis iškeltas tikslas – ryšio su darbo rinka pagerėjimas, taip pat dalyvaujančių šalių tęstinio profesinio mokymo (TPM) kokybės, patrauklumo ir efektyvumo gerinimas. Projektu siekiama įsitraukti į nuodugnią partnerystę peržiūrint ir nubraižant TPM paslaugų nacionaliniu lygmeniu žemėlapį, o taip pat apibrėžti specifinius šios švietimo srities iššūkius ir galimybes. Projektas siekia remtis jau nustatytomis ESF veiklomis ir pasiūlyti papildomas priemones, kurios padės formuoti konkrečias politikos kryptis, paremtas patvirtintais duomenimis.

Projekto tikslinė grupė – TPM dalyviai, ieškantys būdų pagerinti savo įsidarbinimo galimybes ir patobulinti savo profesinę patirtį dalyvaujant tikslingesniame mokyme. Taip pat, projekto tikslinėmis grupėmis yra projekto partnerių valstybinės institucijos ir pareigūnai, atsakingi už TPM, nevyriausybinės organizacijos bei TPM teikėjai, ieškantys galimybių teikti geresnį mokymą savo mokiniams.

ES pridėtinė vertė – Re-CVET projektu siekiama prisidėti prie įsidarbinimo galimybių bei ekonominio augimo, taip pat reaguoti į platesnius visuomeninius iššūkius. Projekto veiklos padidins šios sistemos siūlomų programų aprėptį ir sustiprins TPM ir darbo rinkos ryšį, paverčiant jį patraukliu abiems pusėms (įmonėms, verslui ir potencialiems darbuotojams, TPM institucijoms).

Projekto rezultatai:

  • plataus žemėlapio sudarymas, siekiant identifikuoti ir išanalizuoti esamus darbo rinkos poreikius ir ateities augimo perspektyvas TPM;
  • Verslo forumo suorganizavimas, siekiant skatinti ir stiprinti verslumą TPM sistemoje;
  • Kokybės kodekso parengimas, įskaitant gerąją praktiką.

Minėti veiklos rezultatai suteiks konkrečius duomenis, kuriuos galės naudoti nacionalinės institucijos, atsakingos už TPM, siekiant sukurti glaudesnio bendradarbiavimo tarp mokymo įstaigų ir įmonių modelį, skatinti bendradarbiavimą tarp socialinių partnerių, švietimo ir mokymo teikėjų, mokslinių tyrimų organizacijų ir kt., taip pat užtikrinti geresnį tarpusavio informacijos perdavimą.

image003