Lietuvos kvalifikacijų sistemos plėtra (I etapas)

Projektas „Lietuvos kvalifikacijų sistemos plėtra (I etapas)“ finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

Projekto kodas 09.4.1-ESFA-V-734-01-0001

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2016-12-05 – 2021-09-30.

Projekto partneriai: Lietuvos pramonininkų konfederacija, Lietuvos darbdavių konfederacija, Lietuvos verslo konfederacija, Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras, Kauno technikos kolegija.

Projekto tikslas – Lietuvos kvalifikacijų sandaros pagrindu formuoti šiuolaikišką profesinio rengimo ir suaugusiųjų švietimo turinį.

Projekto tikslinė grupė: mokiniai, mokytojai, ekspertai, profesinio mokymo specialistai.

Projekto uždaviniai:
1. Patobulinti kvalifikacijų sistemos funkcionalumą.
2. Parengti profesinius standartus.
3. Parengti ir/ar atnaujinti modulines profesinio mokymo programas bei joms skirtas mokymosi priemones.
4. Įdiegti profesinio mokymo ir neformalaus suaugusiųjų švietimo programose interaktyvias elektronines mokymosi priemones.
5. Diegti parengtas ir/ar atnaujintas modulines profesinio mokymo programas (vykdyti mokymą).

Projektu siekiami rezultatai: sukurtos ir įdiegtos Lietuvos kvalifikacijų sistemos plėtros ir tobulinimo priemonės, parengti profesiniai standartai bei modulinės profesinio mokymo programos, įdiegtos profesinio mokymo ir neformalaus suaugusiųjų švietimo programose interaktyvios elektroninės mokymosi priemonės, sukurta ir įdiegta kvalifikacijų ir modulinių profesinio mokymo programų valdymo darbo aplinka elektroninėje erdvėje, įvykdyti mokymai pagal parengtas ir/ar atnaujintas modulines profesinio mokymo programas.

Naujienos apie projektą:

Pagrindiniai projekto rezultatai: