Sisteminiai pokyčiai padidins profesinio mokymo patrauklumą bei jo atitiktį darbo rinkos poreikiams

2022 m. birželio 9 d. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministras patvirtino 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos švietimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 12-003-03-04-03 „Sukurti rinkos poreikius atliepiančią profesinio ugdymo sistemą“ aprašą. Šia priemone siekiama įgyvendinti nacionalinio pažangos plano uždavinį 3.4 „Gerinti atitiktį tarp švietimo sistemoje įgyjamų ir darbo rinkoje bei prisitaikyti kintančioje aplinkoje reikalingų kompetencijų“.

Pažangos priemonės tikslas – padidinti profesinio mokymo patrauklumą bei jo atitiktį darbo rinkos poreikiams, išplečiant profesinių kompetencijų įgijimo galimybes mokantis bendrojo ugdymo mokykloje ir darbo vietoje bei keliant profesinio mokymo patrauklumą, teikiant paramą mokiniams iš nepalankias sąlygas turinčių asmenų grupių, bei regionų profesinio mokymo įstaigas aprūpinti infrastruktūra, atitinkančia naujausias tendencijas.

Pagrindinės Pažangos priemonės veiklos ir rodikliai:
1. reikiamų teisės aktų priėmimas (Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatymo pakeitimai, Nacionalinės profesinio mokymo pažangos platformos sukūrimo įtvirtinimas);
2. naujų profesinio mokymo programų parengimas arba atnaujinimas, susijęs su žaliųjų technologijų ir inovacijų plėtra – energijos vartojimo efektyvumu, žiedine ekonomika, skaitmeninimu (siektina reikšmė – ne mažiau kaip 95 programos);
3. profesijos mokytojų, meistrų kompetencijų tobulinimas (siektina reikšmė – ne mažiau kaip 1000 asmenų);
4. pameistrystės ir mokymosi darbo vietoje plėtojimas (siektinos reikšmės: įgyvendintos pameistrystės – 3 866 asm.;
5. profesinio mokymo įstaigų, organizuojančių profesinio mokymo programas pameistrystės forma, dalis padidės iki 100 proc.;
6. moksleiviai, dalyvavę nacionalinėje mobilumo programoje ir gavę pažymėjimą, patvirtinantį, kad jie pagerino praktinius ir skaitmeninius įgūdžius sektoriniuose praktinio mokymo centruose – 12 394 asm.);
7. sąlygų, suartinti bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo programų įgyvendinimą, sudarymas (siektinos reikšmės: 4 000 gavusių paramą pagrindinio ugdymo programų mokinių, besimokančių pagal eksperimentines profesinio mokymo programas; 4 900 pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas bendrojo ugdymo mokyklose besimokantys mokiniai, baigę pirminio profesinio mokymo programos dalį);
8. paramos teikimas mokiniams iš nepalankias sąlygas turinčių grupių visos Lietuvos mastu (siektina reikšmė – mokinių iš nepalankias sąlygas turinčių asmenų grupių, kuriems buvo skirta parama profesinio mokymo prieinamumui gerinti, dalis padidės nuo 0 iki 4 proc.);
9. investicijos į profesinio mokymo įstaigų infrastruktūrą Vidurio ir vakarų Lietuvos regione (siektina reikšmė – naujos arba modernizuotos švietimo infrastruktūros naudotojų skaičius per metus – 22 860).

Tiesioginės tikslinės grupės, kurioms numatoma skirti Pažangos priemonės investicijas, yra:
– profesinio mokymo įstaigų mokiniai, įskaitant ir mokinius iš nepalankias sąlygas turinčių asmenų grupių, ir suaugusieji, kurie nori persikvalifikuoti, kelti kvalifikaciją, įgyti papildomą kvalifikaciją;
– profesijos mokytojai, meistrai;
– profesinio mokymo įstaigų pedagogai ir švietimo pagalbos specialistai;
– bendrojo ugdymo mokyklų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų mokiniai;
– darbdaviai, kurie priims pameistrius.

Pažangos priemonės įgyvendinimui finansuoti 2023-2029 metais numatyta skirti beveik 84 mln. Eurų iš valstybės biudžeto, Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų.

Skaityti daugiau:
Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos informacija dėl Švietimo plėtros programos pažangos priemonių

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. gruodžio 1 d. nutarimas Nr. 1016

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2022 m. birželio 9 d. įsakymas Nr. V-952 „Dėl 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 12-003-03-04-03 „Sukurti rinkos poreikius atliepiančią profesinio ugdymo sistemą“ aprašo patvirtinimo (galiojanti suvestinė nuo 2022-11-26)

Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *