Naujos bendrųjų gebėjimų, skaitmeninių įgūdžių ir europinio mokymo aspekto propagavimo priemonės

Remdamasi Geteborgo aukščiausiojo lygio susitikimo rezultatais Europos Komisija 2018 m. sausio 17 dieną priėmė naujas iniciatyvas, kuriomis siekiama gerinti Europos piliečių bendruosius gebėjimus ir skaitmeninius įgūdžius, skleisti bendras vertybes ir gilinti moksleivių žinias apie Europos Sąjungos veiklą.

Už darbo vietų kūrimą, ekonomikos augimą, investicijas ir konkurencingumą atsakingas Komisijos pirmininko pavaduotojas Jyrki Katainenas pažymėjo: „Šiomis iniciatyvomis siekiame, kad kiekvienas pilietis gebėtų pasinaudoti visomis gyvenimo suteiktomis progomis. Taip formuosime sąžiningą, atsparią ekonomiką ir visuomenę. Turime užtikrinti, kad švietimo sistema tarnautų visiems Europos piliečiams ir visi gebėtų prisitaikyti prie pokyčių ir gauti iš jų naudos. Tai gyvybiškai svarbu tvariam Europos ekonomikos augimui ir konkurencingumui – ir dabar, ir juolab ateityje. Esame pasirengę kartu su valstybėmis narėmis ir jas remdami įgyvendinti šiuos siekius.“

Už švietimą, kultūrą, jaunimo reikalus ir sportą atsakingas Komisijos narys Tiboras Navracsicsius sakė: „Europos švietimo ir mokymo sistemos turėtų būti tokios, kad visi, nepaisant socialinių ar kitų aplinkybių, galėtų įgyti įgūdžių, ne tik būtinų profesiniam augimui ir klestėjimui, bet ir skatinančių juos būti sąmoningais piliečiais. Turime pasinaudoti švietimo galimybėmis ir taip skatinti socialinę sanglaudą ir bendrystės jausmą. Tam turime remtis bendromis vertybėmis ir užtikrinti, kad švietimas sudarytų moksleiviams sąlygas įvairiopai patirti europinę tapatybę, geriau pažinti Europą, kitas jos šalis ir save.

Už skaitmeninę ekonomiką ir skaitmeninės visuomenės reikalus atsakinga Komisijos narė Mariya Gabriel teigė: „Skaitmeninis amžius aprėpia vis daugiau mūsų gyvenimo sričių, todėl apie skaitmeninę transformaciją turi žinoti ne tik IT specialistai. Skaitmeninės kompetencijos trūkumas – aktuali problema. 90 proc. būsimų darbo vietų reikalauja tam tikro skaitmeninio raštingumo, o 44 proc. Europos gyventojų neturi net bazinių įgūdžių. Šiandien pateikiamas Skaitmeninio švietimo veiksmų planas padės Europos gyventojams, švietimo įstaigoms ir sistemoms geriau prisitaikyti prie gyvenimo ir darbo vis labiau skaitmeninėje visuomenėje.

Nauji pasiūlymai taip pat bus įtraukti į pirmąjį aukščiausiojo lygio susitikimą Europos švietimo klausimais, skirtą naujai Europos švietimo erdvei ir novatoriškam, įtraukiam ir vertybėmis grindžiamam švietimui. Šis susitikimas įvyks sausio 25 d. Briuselyje, pirmininkaujant Komisijos nariui T. Navracsicsiui.

1. Tarybos rekomendacija dėl bendrųjų mokymosi visą gyvenimą gebėjimų. Šis pasiūlymas pagrįstas 2006 m. Rekomendacija dėl bendrųjų gebėjimų ir į jį įtraukta daug svarbių naujovių, susijusių su sparčia mokymo ir mokymosi raida. Šia rekomendacija siekiama gerinti visų amžiaus grupių asmenų bendrųjų gebėjimų ugdymą ir padėti valstybėms narėms siekti šio tikslo. Ypač daug dėmesio skiriama verslumo ir į inovacijas orientuoto mąstymo ugdymui, kad žmonės gebėtų išnaudoti visą savo potencialą, kūrybiškumą ir iniciatyvumą. Be to, Komisija rekomenduoja, kaip gerinti gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos ir matematikos dalykų (STEM) išmanymą ir motyvuoti jaunimą specializuotis šiose srityse. Šiandien pateiktus pasiūlymus taip pat reikėtų vertinti kaip vieną iš būdų nedelsiant gerinti Europos švietimo sistemas, kad šios galėtų išspręsti naujausioje Tarptautinio moksleivių vertinimo programos (PISA) apžvalgoje išryškėjusias problemas. Be to, priemonės padės valstybėms narėms geriau parengti žmones prisitaikyti prie kintančių darbo rinkų ir būti aktyviais piliečiais įvairove grindžiamoje, judžioje, skaitmeninėje ir globalioje visuomenėje.

2. Skaitmeninio švietimo veiksmų planas, kuriame išdėstoma, kaip ES gali padėti žmonėms, švietimo įstaigoms ir sistemoms geriau prisitaikyti prie gyvenimo ir darbo spartaus skaitmenėjimo sąlygomis. Bus imamasi tokių iniciatyvų kaip pagalba mokykloms sparčiam plačiajuosčiam interneto ryšiui įsidiegti, mokykloms skirtos naujos įsivertinimo priemonės, padedančios įvertinti technologijų naudojimą mokymo ir mokymosi procese (SELFIE), sukūrimas, taip pat visuomenės informavimo apie saugumą internete, gebėjimą naudotis žiniasklaidos priemonėmis ir kibernetinę higieną kampanijos.

3. Tarybos rekomendacija dėl bendrų vertybių, įtraukaus švietimo ir europinio mokymo aspekto. Šioje iniciatyvoje siūloma, kaip švietimo priemonėmis padėti jaunimui suprasti Europos Sąjungos Sutarties 2 straipsnyje nustatytų bendrų vertybių svarbą ir jomis vadovautis. Rekomendacijos tikslas – stiprinti socialinę sanglaudą ir padėti kovoti su populizmo, ksenofobijos, nesantaiką kurstančio nacionalizmo ir melagingų naujienų banga. Pasiūlymu taip pat stiprinamas įtraukus, visiems moksleiviams prieinamas kokybiškas švietimas ir europinis mokymo aspektas, kad vaikai taip pat įgytų žinių apie bendrą Europos paveldą ir įvairovę ir suprastų, kaip veikia ES. Šiems tikslams paremti Komisija taip pat imsis veiksmų, kad paskatintų virtualius mokyklų mainus, pvz., sėkmingai veikiančiame porinės veiklos tinkle „e-Twinning“, ir padidintų mokyklų judumą pagal programą „Erasmus+“.

Parengta pagal Europos Komisijos pranešimą spaudai

Comments are closed