Lietuvos kvalifikacijų sandara

Lietuvos kvalifikacijų sandara (LTKS) – Lietuvos Respublikoje nustatytų kvalifikacijų, grindžiamų asmens veiklai reikalingomis kompetencijomis, lygių sistema. Lietuvos Respublikos Vyriausybė LTKS aprašą patvirtino 2010 m.

LTKS parengta siekiant:

  • klasifikuoti Lietuvos Respublikoje nustatytas kvalifikacijas;
  • sudaryti sąlygas derinti kvalifikacijas su šalies ūkio poreikiais, koordinuoti šalies ekonominę, socialinę ir užimtumo politiką;
  • užtikrinti kvalifikacijų nustatymo, įgijimo, vertinimo ir pripažinimo procesų aiškumą ir prieinamumą;
  • informuoti asmenis apie įvairiai profesinei veiklai reikalingų kvalifikacijų turinį, įgijimą, tobulinimą ir (ar) keitimą;
  • sudaryti sąlygas palengvinti darbo jėgos mobilumą šalies ir tarptautiniu mastu;
  • skatinti mokymąsi visą gyvenimą taikant visas formaliojo, neformaliojo ir savišvietos mokymo formas ir būdus, siekiant pereiti iš vieno kvalifikacijos lygio į kitą.

LTKS visose švietimo grandyse Lietuvoje teikiamos kvalifikacijos suskirstytos į 8 lygius, mokymosi rezultatus apibūdinant veiklos, kurią atlikti yra pasirengęs kvalifikaciją įgijęs asmuo, sudėtingumu, savarankiškumu ir kintamumu.

Skiriamos dviejų tipų kvalifikacijos:

  • kvalifikacijos darbui, kurių pagrindinis siekis yra parengti asmenį darbui;
  • kvalifikacijos mokymuisi, kurių pagrindinis siekis yra parengti asmenį tolesniam mokymuisi.

LTKS lygių aprašymai

Kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai pagal LTKS lygius

LTKS lygis Kvalifikacijos darbui Kvalifikacijos mokymuisi LTKS lygis
8 Mokslo daktaro diplomas
Meno daktaro diplomas
8
7 Rezidentūros pažymėjimas
Magistro diplomas
7
6 Bakalauro diplomas
Profesinio bakalauro diplomas
Studijų pažymėjimas
6
5 Profesinio mokymo diplomas 5
4 Profesinio mokymo diplomas Brandos atestatas 4
3 Profesinio mokymo diplomas 3
2  Profesinio mokymo diplomas Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimas 2
1 Profesinio mokymo diplomas 1