Karjera

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras skelbia konkursą Konsultavimo ir informavimo skyriaus Metodinės veiklos poskyrio metodininko
pareigoms užimti

Specialūs reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui:

 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip 1 metų patirtį švietimo srityje;
 • išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymus, Europos Sąjungos dokumentus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius švietimą, profesinį mokymą, neformalųjį suaugusiųjų švietimą;
 • sugebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, savarankiškai planuoti savo veiklą, ieškoti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti teisinę, mokslinę ir kitą informaciją, naudotis šiuolaikinėmis informacijos paieškos, perdavimo ir darbo su informacija priemonėmis;
 • mokėti valdyti informaciją: ją kaupti, sisteminti, apibendrinti, analizuoti, rengti išvadas bei pasiūlymus, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu valstybine kalba;
 • išmanyti dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles ir įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo rekomendacijas, gebėti jas taikyti praktiškai;
 • mokėti vartotojo lygiu dirbti MS Office programiniu paketu;
 • mokėti užsienio kalbą ne žemesniu nei B1 kalbos mokėjimo lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis.

  Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos

 • organizuoja Centro kaip Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka akredituotos mokytojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigos veiklą;
 • organizuoja profesijos mokytojų, profesinio mokymo įstaigų vadovų ir kitų profesinio mokymo teikėjų kvalifikacijos tobulinimą;
 • koordinuoja profesinio mokymo metodinių komisijų veiklą;
 • vykdo profesinio meistriškumo konkursų stebėseną;
 • dalyvauja profesinio meistriškumo konkursų organizavime;
 • pagal kompetenciją dalyvauja rengiant teisės aktus;
 • kaupia, sistemina ir analizuoja medžiagą, susijusią su Poskyrio veikla;
 • Centro direktoriaus ar Poskyrio vedėjo pavedimu dalyvauja komisijose bei darbo grupėse sprendžiant jo kompetencijai priskirtus klausimus;
 • pagal kompetenciją dalyvauja įgyvendinant nacionalinius ir tarptautinius projektus;
 • pagal kompetenciją teikia metodinę pagalbą kitų skyrių darbuotojams;
 • pagal kompetenciją dalyvauja viešųjų pirkimų komisijos darbe arba vykdo mažos vertės pirkimų procedūras, kai atskiru direktoriaus įsakymu yra paskirtas pirkimų organizatoriumi;
 • atsiskaito Poskyrio vedėjui už savo darbą;
 • padeda atlikti kitus Poskyrio darbus;
 • be šiame aprašyme įvardytų funkcijų, vykdo ir kitus vienkartinio pobūdžio Centro direktoriaus, Skyriaus vedėjo ar Poskyrio vedėjo pavedimus.

Jums siūlome:

 • neterminuotą darbo sutartį;
 • darbą 1 (vieno) etato krūviu;
 • darbo užmokestį – pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 7,0 – 7,3.

CV siųsti: iki 2022 m. gegužės 16 d. elektroniniu paštu info@kpmpc.lt

Atrankos būdas – pokalbis.
Dėkojame už susidomėjimą.

Susisieksime tik su atrinktais kandidatais.

Kilus klausimams – susisiekite:
Virginija Augienė, tel. Nr. 8 670 04 104, el. p. info@kpmpc.lt

Siųsdami savo gyvenimo aprašymą Jūs sutinkate, kad jame pateikti duomenys bus saugomi Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro duomenų bazėje 12 mėnesių ir gali būti naudojami Jūsų kandidatūros svarstymui į atitinkamas darbo pozicijas. Sutikimą galite atšaukti mus informuodami el. paštu info@kpmpc.lt.

Informacijos pateikimo data: 2022-04-29