Apeliacijų teikimas

Apeliaciją dėl kompetencijų įvertinimo taškų, balų, dėl kompetencijų vertinimo tvarkos pažeidimo (išskyrus apeliacinius skundus dėl vertintojų veiksmų ir etikos) asmuo, dalyvavęs kompetencijų vertinime, gali pateikti profesinio mokymo teikėjo ar pasitelkto teikėjo vadovui per 2 darbo dienas nuo kompetencijų vertinimo rezultatų paskelbimo dienos. Dėl to paties pagrindo apeliacija gali būti teikiama tik vieną kartą. Atsakingas asmuo Kvalifikacijų tvarkymo institucijos internetinėje svetainėje užpildo apeliacijų teikimo formą.

Apeliacijos teikimo formą rasite čia.

Apeliacinė komisija per 5 darbo dienas nuo apeliacijos pateikimo dienos peržiūri apeliuojamą pažeidimą ir priima sprendimą dėl galutinio kompetencijų įvertinimo. Su apeliacinės komisijos priimtu sprendimu, kuris įforminamas protokolu, asmuo, dalyvavęs kompetencijų vertinime supažindinamas pasirašytinai ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po sprendimo priėmimo. Tais atvejais, kai apeliacijai išnagrinėti ir sprendimui dėl galutinio kompetencijų įvertinimo priimti reikia daugiau laiko, nagrinėjimo terminas gali būti pratęstas dar 10 darbo dienų.