Profesinio mokymo metodinės komisijos

Profesinio mokymo metodinės komisijos nuostatai
Specialiųjų poreikių asmenų mokymo profesinio mokymo metodinės komisijos nuostatai
Profesinio mokymo metodinės komisijos sudarymo taisyklės
Profesinio mokymo metodinių komisijų veiklos sritys pagal švietimo posritį/posričius

Profesinio mokymo įstaigų pasirengimo mokyti nuotoliniu būdu ekspertinio vertinimo darbo reglamentas

Paraiškos dėl profesinio mokymo įstaigos pasirengimo vykdyti mokymą nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu forma

Profesinio mokymo metodinės komisijos

Kita informacija: