Profesinio mokymo metodinės komisijos

Profesinio mokymo įstaigų pasirengimo mokyti nuotoliniu būdu ekspertinio vertinimo darbo reglamentas

Paraiškos dėl profesinio mokymo įstaigos pasirengimo vykdyti mokymą nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu forma

Profesinio mokymo metodinės komisijos

Kita informacija: