Profesinio mokymo skaitmeninių išteklių gerosios patirties bankas

Skaitmeniniai ištekliai bendrosioms kompetencijoms ugdyti

Asmeninė, socialinė ir mokymosi mokytis kompetencija

Daugiakalbystės kompetencija

Kultūrinio sąmoningumo ir raiškos kompetencija

Matematinė kompetencija ir gamtos mokslų, technologijų ir inžinerijos kompetencija

Pilietiškumo kompetencija

Raštingumo kompetencija

Skaitmeninė kompetencija

Verslumo kompetencija

Skaitmeniniai ištekliai bendriesiems moduliams įgyvendinti

Darbuotojų sauga ir sveikata

Fizinio aktyvumo reguliavimas

Saugus elgesys ekstremaliose situacijose

>>> Skaitmeniniai ištekliai kvalifikacijai įgyti
Įtraukusis profesinis mokymas

Socialinių įgūdžių ugdymas

Universalus dizainas
 

>>> Virtuali pažintis su profesinio mokymo įstaiga

Mokymo(-si) priemonių pateikimo tvarka ir sąlygos
Pateikdamos mokymo(-si) priemones ir ją palydinčią informaciją, profesinio mokymo įstaigos patvirtina, kad:
 • mokymo(-si) priemonės turinys atitinka pagrindines demokratijos vertybes ir principus (asmens ir tautos teises, laisves, teisingumą, lygybę prieš įstatymus, solidarumą, atsakomybę);
 • mokymo(-si) priemonės turinys padeda ugdyti(s) moralines, kultūrines ir pilietines vertybes;
 • mokymo(-si) priemonės turinys nediskriminuoja skirtingos žmonių grupės ar bendruomenės dėl rasės, tautybės, kalbos, kultūros, tikėjimo, socialinio statuso, lyties, amžiaus, neįgalumo, etninės kilmės;
 • mokymo(-si) priemonės turinys yra originalus ir/ar nepažeidžia autorių teisių, asmens duomenų apsaugos;
 • už mokymo(-si) priemonės turinio kokybę atsako autoriai.
Mokymosi priemonės pateikimo lentelės šablonas
 
Kontaktai pasiteirauti, pateikti pasiūlymus bei komentarus dėl skaitmeninių išteklių plėtros:
Neringa Tolstych
Konsultavimo ir informavimo skyriaus vedėja
Tel. +370 624 14 549, el. paštas neringa.tolstych@kpmpc.lt