Europos kvalifikacijų sandara

2008 m. balandžio 23 d. Europos Parlamentas ir Taryba patvirtino Rekomendaciją dėl Europos mokymosi visą gyvenimą kvalifikacijų sandaros kūrimo 2008/C 111/01/EB, kurioje visas kvalifikacijų spektras suskirstytas į 8 lygius ir pateikti jų aprašymai, išreikšti mokymosi rezultatais – įgytomis žiniomis, gebėjimais ir kompetentingumu.

Europos kvalifikacijų sandara (EKS, angl. European Qualifications Framework) – bendra europinė kvalifikacijų lygių aprašų sistema, padedanti susieti skirtingų šalių nacionalines kvalifikacijų sistemas ir sandaras. EKS parengta siekiant skatinti dirbančiųjų ir besimokančiųjų mobilumą Europoje bei užtikrinti mokymąsi visą gyvenimą.

EKS pagrindą sudaro aštuoni kvalifikacijų lygiai. Juose aprašoma, ką besimokantysis, įgijęs vieno ar kito lygio kvalifikaciją, turi žinoti, mokėti ir sugebėti savarankiškai padaryti, t. y. kokių mokymosi rezultatų jis gali pasiekti, įgijęs reikiamų žinių ir įgūdžių. EKS apima visus švietimo lygius – bendrąjį ugdymą, profesinį mokymą ir aukštąjį mokslą.

Rekomendacijoje dėl Europos mokymosi visą gyvenimą kvalifikacijų sandaros kūrimo ES valstybės narės įpareigotos iki 2010 m. susieti savo nacionalines kvalifikacijų sistemas su EKS ir patvirtinti reikiamas priemones, kad nuo 2012 m. visuose naujuose kompetentingų institucijų išduotuose kvalifikacijos suteikimo pažymėjimuose, diplomuose ir Europass dokumentuose, būtų pateikta aiški nuoroda į atitinkamą EKS lygį.

Daugiau informacijos: