Lietuvos kvalifikacijų sandara

Lietuvos kvalifikacijų sandara
Lietuvos Respublikoje nustatytų kvalifikacijų (LTKS), grindžiamų asmens veiklai reikalingomis kompetencijomis, lygių sistema. Lietuvos Respublikos Vyriausybė LTKS aprašą patvirtino 2010 m.

LTKS parengta siekiant:

  • klasifikuoti Lietuvos Respublikoje nustatytas kvalifikacijas;
  • sudaryti sąlygas derinti kvalifikacijas su šalies ūkio poreikiais, koordinuoti šalies ekonominę, socialinę ir užimtumo politiką;
  • užtikrinti kvalifikacijų nustatymo, įgijimo, vertinimo ir pripažinimo procesų aiškumą ir prieinamumą;
  • informuoti asmenis apie įvairiai profesinei veiklai reikalingų kvalifikacijų turinį, įgijimą, tobulinimą ir (ar) keitimą;
  • sudaryti sąlygas palengvinti darbo jėgos mobilumą šalies ir tarptautiniu mastu;
  • skatinti mokymąsi visą gyvenimą taikant visas formaliojo, neformaliojo ir savišvietos mokymo formas ir būdus, siekiant pereiti iš vieno kvalifikacijos lygio į kitą.

LTKS visose švietimo grandyse Lietuvoje teikiamos kvalifikacijos suskirstytos į 8 lygius, mokymosi rezultatus apibūdinant veiklos, kurią atlikti yra pasirengęs kvalifikaciją įgijęs asmuo, sudėtingumu, savarankiškumu ir kintamumu.

LTKS lygių aprašymai

Kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai pagal LTKS lygius

LTKS
lygis
Kvalifikacijų tipai EKS
lygis
8 Daktaro diplomas 8
7 Magistro diplomas 7
6 Bakalauro diplomas
Profesinio bakalauro diplomas
6
5 Studijų pažymėjimas
Profesinio mokymo diplomas*
5
4 Profesinio mokymo diplomas
Brandos atestatas**
4
3 Profesinio mokymo diplomas
Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimas**
3
2  Profesinio mokymo diplomas 2
1 Profesinio mokymo diplomas 1

* Šiuo metu 5 LTKS lygiu įgyvendinamos profesinio mokymo programos bei pradedamos įgyvendinti trumpųjų studijų programos.

** Teisės aktai, reglamentuojantys bendrojo ugdymo programų turinį, numato, kad: pagrindinio ugdymo programos rezultatai siejami su 3 LTKS lygiu, vidurinio ugdymo programos – su 4 LTKS lygiu.