Apie mus

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras (toliau – Centras) yra švietimo pagalbos įstaiga, teikianti informacinę, ekspertinę, konsultacinę ir kvalifikacijos tobulinimo pagalbą švietimo teikėjams, švietimo pagalbos įstaigoms ir švietimo valdymo subjektams, įgyvendinanti valstybinę profesinio mokymo ir mokymosi visą gyvenimą sistemų plėtros politiką.

Centras įsteigtas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 1996 m. vasario 29 d. įsakymu Nr. 214 „Dėl Profesinio mokymo metodikos centro steigimo“. Centro veiklos pradžia – 1996 m. balandžio 1 d. Švietimo ir mokslo ministro 2009 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. ISAK-2845 „Dėl Švietimo ir mokslo ministro 2007 m. liepos 27 d. įsakymo Nr. ISAK-1595 „Dėl Profesinio mokymo metodikos centro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“, Centro pavadinimas iš „Profesinio mokymo metodikos centras“ pakeistas į „Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras“.

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro nuostatai >>>

Centro savininkas yra Lietuvos Respublika. Centro savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija yra Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija. Centro teisinė forma – biudžetinė įstaiga.

Centro adresas – Viršuliškių g. 103, LT-05115 Vilnius. Įstaigos kodas – 193135687, registruotas Juridinių asmenų registre. Centro sutrumpintas pavadinimas – KPMPC.

Centro veiklos tikslas – plėtoti profesinio mokymo ir mokymosi visą gyvenimą sistemas, kad jos atlieptų ūkio poreikius ir šalies bei tarptautines iniciatyvas.

Centro veiklos uždaviniai:

 • tvarkyti Lietuvos kvalifikacijų sistemą;
 • gerinti profesinio mokymo kokybę;
 • plėtoti suaugusiųjų švietimo sistemą;
 • vykdyti profesinio ir suaugusiųjų mokymo dalyvių kvalifikacijos tobulinimą.

Centras, įgyvendindamas veiklos tikslą ir vykdydamas uždavinius, atlieka šias funkcijas:

 • organizuoja profesinių ir profesinio rengimo standartų rengimą;
 • organizuoja ir (ar) vykdo kvalifikacijų poreikio prognostinius ir suaugusiųjų švietimo tyrimus;
 • plėtoja suaugusiųjų švietimo sistemą, tęstinio suaugusiųjų mokymosi galimybes;
 • vykdo kvalifikacijų sistemos formavimo darbus;
 • organizuoja formaliojo profesinio mokymo programų vertinimą;
 • organizuoja pasirengimo vykdyti formaliojo profesinio mokymo programas ekspertizę ir išduoda ekspertizės aktus;
 • atlieka formaliojo profesinio mokymo programų įgyvendinimo kokybės išorinį vertinimą;
 • organizuoja institucijų pagal jų pasirengimą vertinti asmens kompetencijas vertinimą ir teikia jas Ministerijai akredituoti;
 • vykdo profesijos mokytojų ir andragogų kvalifikacijos tobulinimą;
 • organizuoja modulinių profesinio mokymo programų rengimą ir (arba) jų atnaujinimą;
 • plėtoja profesinio mokymo kreditų sistemą;
 • kaupia, analizuoja ir skleidžia informaciją apie profesinį mokymą ir suaugusiųjų švietimą;
 • vykdo profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo metodinę veiklą;
 • vykdo profesinio meistriškumo konkursų stebėseną ir (arba) dalyvauja jų organizavime;
 • rengia ir atnaujina metodikas profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo turinio formavimui;
 • organizuoja centrinio ir sektorinių profesinių komitetų veiklą;
 • koordinuoja profesinio mokymo metodinių komisijų veiklą;
 • bendradarbiauja su Lietuvos ir užsienio šalių profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo dalyviais, įgyvendina nacionalinius ir tarptautinius projektus;
 • atlieka Nacionalinio profesinio mokymo kokybės užtikrinimo orientacinio punkto (Qaulity Assurance National Reference Point for Vocational Education and Training), Nacionalinio kvalifikacijų koordinavimo punkto (National Coordination Point) ir Europos profesinio mokymo plėtotės centro (CEDEFOP) informacijos ir žinių tinklo ReferNet koordinatoriaus funkcijas Lietuvoje, dalyvaudamas atitinkamų tinklų veikloje;
 • pagal kompetenciją rengia arba dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų projektus.

Įgyvendindamas veiklos uždavinius, Centras teisės aktų nustatyta tvarka taip pat atlieka kitas Lietuvos Respublikos įstatymuose, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimuose, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymuose ir kituose teisės aktuose nustatytas funkcijas.