Pasitelkti teikėjai

Pasitelktų teikėjų, asmens įgytų kompetencijų vertinimui organizuoti, kontaktus rasite čia.

Pasitelktų teikėjų, asmens įgytų kompetencijų vertinimui organizuoti, funkcijos (vadovaujantis Asmens įgytų kompetencijų vertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. rugsėjo 30 d. įsakymo Nr. V-1480 redakcija, 14 punktu):

  • rengia ir atnaujina priskirtoms kvalifikacijoms teorinės dalies (žinių) vertinimo testų struktūras, kuriose nurodytas kiekvienos kompetencijos įvertis taškais kiekvienai profesiniame standarte aprašytai kvalifikacijai;
  • rengia ir atnaujina atitinkamų kvalifikacijų teorinės dalies (žinių) vertinimo testų klausimus;
  • rengia ir atnaujina atitinkamų kvalifikacijų praktinių gebėjimų demonstravimo užduotis ir jų vertinimo instrukcijas;
  • pasitelkia metodines komisijas teorinės dalies (žinių) vertinimo testų struktūrai ir klausimams, praktinėms gebėjimų demonstravimo užduotims rengti ir atnaujinti, organizuoja jų darbą;
  • organizuoja asmenų, kurie kvalifikaciją sudarančias kompetencijas įgijo nesimokę pagal formaliojo profesinio mokymo programą, teorinės dalies (žinių) ir praktinės dalies (gebėjimų) vertinimą;
  • organizuoja asmenų, įgijusių IV–V lygio kvalifikacijų kompetencijas, praktinės dalies (gebėjimų) vertinimą, parenka praktinės dalies (gebėjimų) vertinimo vietą;
  • deleguoja profesijos mokytojus (nemokiusius vertinamų asmenų) į kompetencijų vertinimo komisijas ir apmoka jiems už darbą iš lėšų, apskaičiuojamų pagal Vyriausybės tvirtinamą Kompetencijų vertinimo lėšų skaičiavimo vienam asmeniui metodiką;
  • apmoka vertinimą organizuojantiems darbuotojams už darbą teisės aktų nustatyta tvarka.