Asmens įgytų kompetencijų, siekiant kvalifikacijos, vertinimo organizavimo aktualijos

Naujuosius mokslo metus pasitinkame besirengdami naujovėms, kurios pakeis asmens įgytų kompetencijų, siekiant kvalifikacijos, vertinimo procesus.

Kviečiame susipažinti su Švietimo mokslo ir sporto ministrės patvirtintais dokumentais, reglamentuojančiais asmens įgytų kompetencijų, siekiant kvalifikacijos, vertinimo organizavimą.

2021 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1223 patvirtintas Reikalavimų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo institucijoms ir jų akreditacijos tvarkos aprašas, kuris įsigalios nuo šių metų rugsėjo 1 d.

Susipažinti su dokumentu galite:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/82981860da4011eb9f09e7df20500045

2021 m. rugpjūčio 23 d. įsakymu Nr.V-1525 pakeista Asmens įgytų kompetencijų vertinimo tvarkos aprašo pakeitimo (Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. rugsėjo 30 d. įsakymas Nr. V-1480 „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2015 m. sausio 14 d. įsakymo Nr. V-15 „Dėl Asmens įgytų kompetencijų vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“) įsigaliojimo data. Asmens įgytų kompetencijų vertinimas pagal atnaujintą tvarką bus pradėtas vykdyti nuo 2022 m. sausio 1 d.

Susipažinti su dokumentu galite:

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/b32781f1044811ecb4af84e751d2e0c9?jfwid=kyu1j7lnw