Geroji neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų konkurso patirtis

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras 2016 m. administravo Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų finansavimo konkursą. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. V-535 patvirtintas 2016 metais finansuojamų neformaliojo suaugusiųjų švietimo institucijų ir programų sąrašas. Konkursu siekta tenkinti kuo įvairesnius suaugusiųjų mokymosi poreikius. Konkurso esmę nusako jo tikslai:

    1. Plėtoti mokymosi visą gyvenimą paslaugas regionuose;
    2. Ugdyti darbo rinkai aktualias suaugusiųjų bendrąsias kompetencijas;
    3. Tenkinti trečiojo amžiaus asmenų mokymosi poreikius;
    4. Tobulinti andragogų kompetencijas įgyvendinant aktualias suaugusiųjų švietimo programas;
    5. Plėtoti neformaliojo suaugusiųjų švietimo paslaugas formaliojo švietimo įstaigose.

2016 metais finansuotos 36 neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programos. Finansavimas skirtas įvairių tipų organizacijoms: trečiojo amžiaus universitetams, asociacijoms, profesinio rengimo centrams, universitetams, kolegijoms, verslo subjektams, viešosioms įstaigoms, švietimo, mokymo centrams, švietimo pagalbos tarnyboms bei kitoms institucijoms. Programų vykdytojai teigiamai atsiliepė apie galimybę dalyvauti konkurse, kuris sudaro puikias sąlygas įvairiems neformaliojo suaugusiųjų švietimo tiekėjams įgyvendinti bendruomenei ir visuomenei aktualias mokymo programas. Taip pat įvardino pagrindines konkurso teigiamas puses – tikslinių grupių įvairumas, mokymo programų tęstinumas, ilgalaikiškumas, kuris sudaro galimybę parengti ir įgyvendinti atitinkamos pagal poreikį apimties programą, suteikti dalyviams gilesnes ir platesnes žinias bei daugiau praktinių įgūdžių, sudaryti galimybes pasidalinti gerąja bei kolegialiąja patirtimi tarpusavyje, užmegzti naujas dalykines pažintis, pakviesti daugiau lektorių. Atsižvelgdami į konkurso sąlygas programų vykdytojai įvairiose Lietuvos savivaldybėse vykdė kvalifikacijos tobulinimo bei bendrųjų kompetencijų mokymus.

Vilniuje 2016 m. liepos – lapkričio mėn. Socioedukacijos ir kultūros centre „Ateik“ buvo vykdoma programa Teatrinio meno ugdymas ir vaidybos mokymas suaugusiems neįgaliesiems.
Trisdešimt keturi neįgalieji mokėsi aktorinio meistriškumo, scenos kalbos, scenos judesio, šokio, vokalo bei scenos grimo subtilybių. Mokymų metu buvo taikomi įvairūs suaugusiųjų mokymo metodai, skatinantys besimokančiųjų kūrybiškumą, inovatyvumą, jų pasitikėjimą savimi ir gebėjimų atskleidimą, keliantys jų motyvaciją, tinkamą savęs įsivertinimą, saviraišką. Kiekvienam dalyviui buvo suteikta galimybė tobulėti, pažinti ir išreikšti save, lavinti kūrybines galias, padėjo ugdytis ir atsiskleisti gabumams, turtino emocinę patirtį.

1_socioedukacijos-ir-lult%e2%94%bc%c2%bdros-centre-ateik
Socioedukacijos ir kultūros centre „Ateik“ vykusių mokymų neįgaliesiems baigimo akimirka

Marijampolės Trečiojo amžiaus universitete 2016 m. rugsėjo mėn. naujieji mokslo metai prasidėjo neįprastai – startavo programa Senjorų socialinė ir kultūrinė mozaika. Įvairūs mokymai ir projektai lankantiems Marijampolės Trečiojo amžiaus universitetą nėra naujiena, tad ir į šią programą užsiregistravo didelis būrys norinčių joje dalyvauti.
Programos dalyviams buvo siekiama suteikti praktinių, teorinių, socialinio aktyvumo ir pilietiškumo, švietimo, teisinių, kultūrinių žinių ir įgūdžių, siekiant stiprinti senjorų kultūrinę, socialinę kompetenciją.
Studentų senjorų neišgąsdino ir tai, jog mokymai vyko net 14 savaičių, kurių metu, derinant teorinius bei praktinius užsiėmimus, buvo panaudoti įvairūs aktyvieji metodai, o veiklas vykdė ir paskaitas skaitė aukštos kvalifikacijos ir kompetencijos lektoriai.

2_nuolat-besi%e2%94%bciypsantys-marijampol%e2%94%80ss-tau
Nuolat besišypsantys Marijampolės TAU senjorai Valstybės pažinimo centre

2016 m. birželio – lapkričio mėn. VšĮ Naujos kartos moterų iniciatyvos įgyvendino Verslumo ir ekonominio raštingumo programą, skirtą moterims, norinčioms įgyti verslumo žinių bei darbo rinkai aktualių vadybinių kompetencijų. 84 valandų programoje dalyvavo apie 60 moterų nuo 18 iki 54 metų. Mokymams buvo parengta kompleksinė programa, kurią sudarė penkios dalys: psichologinis pasiruošimas verslui, verslumo įgūdžių lavinimas, verslo teisiniai aspektai, organizacijos valdymo pagrindai bei verslo finansavimo paieška ir finansų valdymas. Dalyvės buvo mokomos suprasti savo stipriąsias puses, nugalėti baimes, dirbti komandoje, lavinti lyderystės ir pardavimo įgūdžius, valdyti asmeninius ir verslo finansus, kurti motyvuojančią organizacinę aplinką, suprasti teisės aktus bei kitus su darbu ir verslu susijusius teisinius aspektus.
Dar nepasibaigus mokymams, dalyvės pradėjo kurti nuosavus verslus: Alytaus mieste įkūrė privatų vaikų ugdymo centrą bei nevyriausybinę organizaciją, teikiančią atokvėpio paslaugas neįgalius vaikus auginančioms šeimoms. Taip pat buvo atidaryta siuvykla, Ignalinoje pradėta jau vykdomo smulkaus verslo plėtra. Mokymų organizatoriai ir lektoriai sulaukė teigiamo dalyvių įvertinimo bei numatė tęsti bendradarbiavimą mokant naujų temų.

3_verslias-moteris-suvienijo
Verslias moteris suvienijo vykdomas projektas dviejuose Lietuvos regionuose: Ignalinoje ir Alytuje

2016 m. rugsėjo – lapkričio mėn. Rokiškio rajono savivaldybės švietimo centras vykdė programą Socialines paslaugas teikiančių asmenų kompetencijų ugdymas. 30 socialinių darbuotojų ir socialinių pedagogų turėjo galimybę tobulinti kompetencijas bei įgyti žinių ir gebėjimų, reikalingų profesinei veiklai. Programos mokymų metu dalyviai gavo teorinių žinių, atliko daug praktinių užduočių, dirbdami grupėse ieškojo realių darbe iškylančių problemų sprendimo būdų, aptartus būdus išbandė praktiškai, diskutavo. Sustiprėjo tarpinstitucinis bendradarbiavimas, nes mokymuose kartu dalyvavo ugdymo įstaigų socialiniai pedagogai ir savivaldybėje socialines paslaugas teikiančių įstaigų darbuotojai.

SONY DSC
Rokiškyje socialiniai darbuotojai ir socialiniai pedagogai išbandė naujus mokymo metodus

2016 m. asociacija „Veiklus pilietis“ vykdė neformaliojo suaugusiųjų švietimo programą Kuriantis žmogus visada jaunas. Mokymai skirti meninių kompetencijų tobulinimui. Šiuos mokymus vedė lektorius menininkas, pedagogas, Suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro mokinių meninio ugdymo projektinei veiklai vadovas.
Programos dalyviai susipažino su keramikos, tapybos ant šilko, aliejinės tapybos ant drobės, vilnos vėlimo šlapiuoju būdu, karpinių atlikimo metodikomis, praktiškai išbandė visas veiklas, sukūrė produktus. Tokia veikla skatino atsipalaidavimą, geras emocijas. Veiklų metu dalyviai turėjo galimybę dalintis savo turima patirtimi. 2017 m. sausio 6 d. Rokiškio krašto muziejuje atidaryta sukurtų darbų paroda. Didžiausias pasiekimas – programoje dalyvavę žmonės susibūrė į klubą „Veiklus senjoras“.

SONY DSC
„Kuriantis žmogus visada jaunas“. Tapybos užsėmimo akimirka