Įgyvendintas Europos Komisijos finansuotas projektas pameistrystei vystyti

2017 m. spalio 30 dieną baigtas vykdyti 2 metus trukęs projektas „Pameistrystės vystymas: įmonių meistrų mokymas ir pameistrystės populiarinimas“, Nr. 2015-1-LT01-KA202-013415, kurį vykdė 8 organizacijos iš Lietuvos, Latvijos, Estijos, Suomijos ir Belgijos: Lietuva – VšĮ Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras (kordinatorius), Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras, Lietuvos statybininkų asociacija, Lietuvos inžinerinės pramonės asociacija Linpra; Latvija – Latvijas darba deveju konfederacijas abiedriska; Estija – Eesti Tööandjate Keskliit (Estijos darbdavių asociacija); Suomija – Työtehoseura ry (Darbo produktyvumo didinimo institutas, profesinio mokymo teikėjas); Belgija – Actions Intégrées de Développement AID (Belgijos švietimo organizacijų tinklas). Projekto biudžetas – 284672,50 Eur.

Projekto tikslas – prisidėti prie pameistrystės vystymo Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje. Tikslinė grupė – įmonių meistrės(-ai), netiesiogiai – pameistrės(-iai). Projekto uždaviniai:

a) Efektyvaus pameistrystės mokymo pagalba padidinti kvalifikuotų darbininkių(-ų) pasiūlą ekonominiams sektoriams, susiduriantiems su darbo jėgos trūkumo problema, padėti suderinti įgūdžių atitikimą darbo vietai, padengti darbininkių(-ų) įgūdžių spragas.

b) Sistemingos pameistrystės skatinimo koncepcijos pagalba padidinti mokymo pameistrystės forma populiarumą.

Projektas sukūrė 2 pagrindinius produktus:

1. Meistrių(-ų) mokymo programos modelį.

2. Pameistrystės populiarinimo koncepciją.

Projekto metu apklausta daugiau nei 90 įmonių Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje, surinkta informacija apie poreikius įmonių meistrių(-ų) mokymui, pilotinio mokymo metu apmokyta virš 40 įmonių meistrių(-ų) Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje, atliktos esamų įmonių meistrių(-ų) mokymo programų metodikos bei teisinės aplinkos apžvalgos, organizuoti 6 tarptautiniai partnerių susitikimai, 2 nacionalinės konferencijos, 2 seminarai.

Visi projekto rezultatai:

Įmonių poreikių analizės rinkinys, 1 vnt.

Meistrių(-ų) mokymo metodikos ir teisės apžvalginis rinkinys:

a) Lietuvos teisinės aplinkos, susijusios su meistrių(-ų) mokymu, analizė.

b) CEDEFOP rekomendacijų ir metodikų analizė.

c) Belgijos ir Suomijos metodikų analizės.

Meistrų mokymo programos, adaptuotos Lietuvai. Latvijai ir Estijai. Mokymo programa sukurta išanalizavus įmonių poreikį bei esamą metodologiją, ir apima šias temas:

Pameistrystė – kas tai; Meistrės/Meistro vaidmuo pameistrystėje; Kvalifikacijos struktūra ir reikalavimai; Pameistrystės mokymo planavimas kartu su mokymo įstaiga; Pameistrystės dokumentacija; Praktinių įgūdžių demonstravimas; Darbo procesų panaudojimas mokymui; Pameistrių adaptacija įmonėje; Mokymo metodai; Mokymo individualizavimas; Mokymosi vertinimas; Komunikavimas apie pameistrystės mokymo vykdymą.

Atmintinė Meistrei(-ui). Tai instrukcijų rinkinys priminti pagrindinius mokymo plano rengimo, mokymo ir vertinimo principus.

– 43 Apmokytos(-i) meistrės(-ai)

– 6 asmenys/profesijos mokytojai apmokyti meistrių(-ų) mokymo metodikos.

– 3 Pameistrystės populiarinimo koncepcijos versijos Lietuvai, Latvijai ir Estijai. Koncepcijų tikslas – paskatinti daugiau žmonių mokytis pameistrystės forma ir daugiau įmonių mokyti pameistrystės forma.

– 4 Pritaikytos pameistrystės populiarinimo koncepcijos versijas Lietuvai, Latvijai, Estijai ir Belgijai.

– 3 Reklaminių gaminių dizainai: skrajutė, plakatas, informacinis laiškas įmonėms.

– 1000 skrajučių, 100 plakatų lietuvių, latvių, estų, suomių ir prancūzų kalbomis.

– 12 Seminarų jaunimui ir bedarbiams pameistrystės populiarinimo tikslais.

– 3 Seminarai įmonių vadovams pameistrystės populiarinimo tikslais.

– 6 straipsniai populiarinantys pameistrystę.

– 5 sklaidos renginiai (konferencijos, seminarai)

Projekto metu sukurti rezultatai ir produktai bus naudojami projekto partnerių. Pagal meistrių(-ų) mokymo programą bus nuolat mokomos(-i) meistrės(-ai) Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje. Latvijoje ir Estijoje mokymo programa buvo perduoda mokymo įstaigoms, nes projekto partnerės – darbdavių konfederacijos – tiesiogiai nevykdo mokymų. Lietuvoje mokymus vykdys VšĮ Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras. Latvijoje, šios programos pagrindu vyriausybei buvo pateikti pasiūlymai sutrumpinti privalomą įmonių meistrių(-ų) mokymo laiką, į kurį buvo atsižvelgta. Pameistrystės populiarinimo koncepcija Lietuvoje pristatyta LR Švietimo ir mokslo ministerijai, kurios atstovai išreiškė galimybę ja remtis vystant tolimesnius pameistrystės planus Lietuvoje.

Daugiau įnformacijos: www.pameistryste.lt

erasmus

aid

kpmpc

lddk

Linpra

lsn

to

tts

jeruzales