Informacija apie KPMPC darbuotojų vizitą į Airiją

erasmus
2015 m. gegužės 27-29 dienomis šeši Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro darbuotojai lankėsi Airijoje, kur susipažino su šalies iniciatyvomis prognozuojant darbuotojų poreikį ateityje, kuriant profesinius standartus ir programas bei diegiant pameistrystę. Vizito metu apsilankyta Airijos profesinio mokymo tarnyboje SOLAS (Further Education and Training Authority in Ireland), Airijos kokybės ir kvalifikacijų agentūroje QQI (Quality and Qualifications Ireland), Ateities gebėjimų poreikių ekspertų grupėje (Expert group on future skill needs). Vizitas organizuotas pagal Erasmus + programos finansuojamą projektą „Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro darbuotojų mobilumas“ (Nr. 2014-1-LT01-KA102-000322).

Vizitą padėjo organizuoti SOLAS ir SOLAS Gebėjimų bei darbo rinkos tyrimų skyriaus vedėjas John McGrath.

Airijos profesinio mokymo sistema

Airijoje dauguma profesinio mokymo programų įgyvendinamos po-vidurinio ugdymo lygiu. Profesinis mokymas Airijoje nėra labai populiarus: nors keletas programų siūloma ir baigus pagrindinio ugdymo programą, 90 proc. mokinių renkasi vidurines bendrojo ugdymo programas, o baigus vidurinio ugdymo programas profesinį mokymąsi renkasi tik 22 proc. mokinių, kai tuo tarpu 50 proc. mokinių renkasi aukštojo mokslo studijas.

Už profesinį mokymą nacionaliniu lygiu atsakingas Švietimo ir įgūdžių departamentas, tačiau jis glaudžiai bendradarbiauja su Darbo vietų, įmonių ir inovacijų bei Socialinės apsaugos departamentais. Už profesinio mokymo finansavimą, planavimą ir koordinavimą atsakingas SOLAS, kuruojantis švietimo tarybų veiklą.

Didžioji dalis profesinio mokymo programų įgyvendinamos valstybinėse mokymo įstaigose. Pagrindiniai profesinio mokymo teikėjai yra 16 švietimo tarybų (education and training boards), aptarnaujančių skirtingus regionus. Profesinio mokymo programas įgyvendina ir keletas aukštųjų mokyklų.

2014 m. patvirtintas 2014-2019 m. profesinio mokymo plėtros strategija (Further Education and Training Strategy 2014 – 2019). Joje nustatyti 6 strateginiai tikslai: įgūdžių, reikalingų Airijos ekonomikai, plėtra, aktyvus įtraukimas, mokymo kokybės gerinimas, integruotas planavimas ir finansavimas, profesinio mokymo įvaizdžio gerinimas.

Naudinga informacija: 

Europos profesinio mokymo plėtros centro Cedefop ataskaita apie Airijos profesinio mokymo sistemą

Airijos profesinio mokymo strategija Further Education and Training Strategy 2014 – 2019

Regioninių švietimo tarybų (ETB) interneto svetainė

Airijos profesinio mokymo tarnyba SOLAS

SOLAS yra pagrindinė institucija, atsakinga už profesinio mokymo programų įgyvendinimą. Joje šiuo metu dirba apie 250 darbuotojų, SOLAS kuruoja ir finansuoja regionines švietimo tarybas, inicijuoja profesinio mokymo programas bei stebi jų įgyvendinimą. Pagrindinis dėmesys bendraujant su SOLAS atstovais buvo skirtas darbuotojų poreikio nustatymui naudojamiems metodams ir įrankiams bei gautų rezultatų pritaikymui profesinio mokymo politikoje.

SOLAS valdo nacionalinę įgūdžių duomenų bazę (national skills database), į kurią suplaukia duomenys iš įvairių šaltinių: statistikos departamento, imigracijos departamento, įdarbinimo agentūrų tyrimų informacija, laisvų darbo vietų informacija ir t.t. Portale galima rasti detalią ir vaizdžiai pateikiamą informaciją apie konkrečias profesijas (situacija darbo rinkoje, ar tokių darbuotojų trūksta, darbuotojų pasiskirstymas pagal amžių, išsilavinimą, lytį ir t.t.).

SOLAS rengia šias metines publikacijas:

  • įgūdžių biuletenį (National Skills Bulletin) apie konkrečių profesijų darbuotojų situaciją darbo rinkoje. Taip pat rengiamas rengiama atskira publikacija apie situaciją regionuose;
  • švietimo įstaigų absolventų situacijos apžvalgą (Monitoring Ireland‘s Skills Supply. Trends in Education and Training Outputs);
  • užimtumo prognozes 2020 m. (Occupational Employment Projections 2020), rengiamas atsižvelgiant į ūkio prognozes, kurias atlieka Airijos ekonominių ir socialinių tyrimų institutas;
  • laisvų darbo vietų apžvalgą, remiantis įdarbinimo agentūrų apklausa (Vacancy Overview Report).

Analizuojant darbo vietų situaciją ir prognozuojant ateities tendencijas naudojami statistikos tyrimų (darbo jėgos tyrimo ir namų ūkių turimų) duomenys. Susitarta, kad Airijos statistikos departamentas SOLAS reguliariai teiks tyrimų rezultatus.

KPMPC darbuotojai turėjo realią galimybę susipažinti su nacionaline įgūdžių duomenų baze, pabendrauti su jos administratoriai, stebėti jų darbą formuojant užklausas duomenų bazei ir analizuojant jos rezultatus.

Naudinga informacija: 

SOLAS interneto svetainė

SOLAS studijos, tyrimai

Nacionalinė gebėjimų duomenų bazė

Airijos kokybės ir kvalifikacijų agentūra QQI

Susitikime Airijos kokybės ir kvalifikacijų agentūroje pagrindinis dėmesys buvo skirtas Airijos patirčiai, rengiant kvalifikacijų tipų aprašus (award-type descriptors) ir kvalifikacijų aprašus (awards). Taip pat, domėtasi Airijos kvalifikacijų sandaros pritaikymu, formuojant profesinio mokymo turinį.

Untitled
Pav. 1: Airijos kvalifikacijų sandara

Airijos kvalifikacijų sandara suadryta iš 10 lygių, kur 1-2 lygis atitinka Lietuvos ir Europos kvalifikacijų sandaros 1 lygį, 3 atitinka 2 lygį, 4 atitinka 3 lygį, 5 atitinka 4 lygį, 6 atitinka 5 lygį, 7-8 atitinka 6 lygį, 9 – 7 lygį, 10 – 8 lygį.

Įdomu tai, kad kiekvienam kvalifikacijų tipui pagal Airijos kvalifikacijų sandarą parengti aprašai, kuriuose detaliai aprašomi žinių, įgūdžių ir kompetencijos 8 sritys (strands).

Lentelė 1: Airijos kvalifikacijų sandaros aprašų struktūra

Knowledge
Žinios
Know-how and Skills
Know-how ir įgūdžiai
Competence
Kompetencija
Breadth
Gylis
Kind
Rūšis
Range
Sritis
Selectivity
Selektyvumas
Context
Kontekstas
Role
Vaidmuo
Learning to Learn
Mokėjimas mokytis
Insight
Įžvalga

Pavyzdžiui, naujausias kvalifikacijų tipų aprašas – profesinių kvalifikacijų aprašas (Professional Award-type Descriptors (Award Class: Professional), aprašantis 5-9 lygio profesines kvalifikacijas, kurioms priskiriamos ir pameistrystės būdu įgyvendinamos programos.

Aprašus rengia ekspertų grupės, QQI atlieka koordinatoriaus vaidmenį. Paprastai prie ekspertų grupės sudaromas ir patariamasis komitetas, kurio vaidmuo – konsultuoti ekspertus. Ekspertų grupė sudaroma iš darbdavių, švietimo įstaigų, profesinių organizacijų (profsąjungų) ir susijusių reguliavimo įstaigų atstovų. Aprašai rengiami remiantis technine užduotimi. Parengtiems aprašams aptarti rengiamos plačios konsultacijos (siunčiant dokumentą el. paštu, viešinant internete). Aprašus tvirtina QQI profesinių standartų komitetas. Kiekvienam aprašui nustatytas laikas, kada jis turi būti peržiūrimas (paprastai 5 metai). Šiuo metu vyksta 1-3 lygio aprašų peržiūra. Gerajai patirčiai galima priskirti, kad sektorių atstovai kartais inicijuoja ir atlieka visos sektoriaus aprašų peržiūrą (pavyzdžiui, šiuo metu vyksta žemės ūkio sektoriaus aprašų peržiūra).

QQI savo bazėje turi apie 2000 kvalifikacijų aprašų. Kvalifikacijos (major awards) sudarytos iš modulių (minor awards). Aprašai nustato mokymo tikslus, modulių sąrašą ir jų apimtį kreditais (paprastai, 1 modulis – 15 kreditų). Remiantis šiais aprašais mokymo įstaigos kuria mokymo programas. Šiuo metu svarstoma mokymo programų vertinimo procedūra. Anksčiau programas patvirtindavo QQI, tačiau svarstoma, ar nepadaryti vertinimo „draugiškesniu“, pasinaudojant kolegų vertinimo – peer review metodu.

Naudinga informacija:

Airijos kvalifikacijų ir kokybė agentūros Quality and Qualifications Ireland interneto svetainė

Airijos kvalifikacijų sandara

Profesinio mokymo kvalifikacijos

Profesinio mokymo kokybės užtikrinimo gairės Quality Assurance Guidelines and Criteria for Provider Access to
Initial Validation of Programmes Leading to QQI Awards

Ateities gebėjimų poreikių ekspertų grupė

Ateities gebėjimų poreikių ekspertų grupė (Expert group on future skill needs) įsteigta 1997 metais. Jos pagrindinis tikslas – konsultuoti Airijos vyriausybę apie dabartinius ir būsimus gebėjimų poreikius ir darbo rinkos pokyčius, turinčius įtakos Airijos ūkio ir verslo augimui. Ekspertų grupės sudėtyje – 22 darbdavių, profesinių sąjungų, švietimo įstaigų ir valstybinių institucijų atstovai, kuriuos skiria Švietimo ir gebėjimų ministras, pasikonsultavęs su Darbo vietų, įmonių ir inovacijų ministru. Grupė susitinka 4 kartus per metus. Vienas iš susitikimų tikslų – pritarti SOLAS parengtoms studijoms apie situaciją darbo rinkoje ir jos prognozes.

Vizito metu susitikta su grupės sekretoriato atstove. Susitikimo metu pristatytos sekretoriato užsakytos ir (arba) parengtos atskirų sektorių studijos bei iš darbdavių tyrimų ryškėjantys gebėjimų poreikiai. Sekretoriato užsakymu per metus atliekama po 3-4 atskirų sektorių studijas apie darbo jėgos situaciją ir prognozuojamas tendencijas. Pavyzdžiui, 2014 m. parengtos IKT, logistikos, pramonės, maisto gamybos sektorių studijos. Sekretoriatas taip pat aktyviai prisideda prie SOLAS publikacijų rengimo.

Rengiant sektorių studijas išryškėjo, kad darbdaviai pabrėžia darbuotojų asmeninių bendrųjų įgūdžių, tokių kaip bendravimas, komandinis darbas, klientų aptarnavimas, svarbą. Jų teigimu, darbuotojai turi būti pasiruošę nuolat mokytis, turi išmanyti verslo etiką, organizacijos taisykles, turi būti lankstūs ir atviri besikeičiantiems darbo vietų reikalavimams. Taip pat akcentuojama organizacinių gebėjimų svarba: informacijos rinkimas ir organizavimas, problemų sprendimas, planavimas / organizavimas, inovatyvumas ir kūrybiškumas, sisteminis mąstymas. Darbdavių teigimu, iš būsimų darbuotojų labiausiai laukiama gebėjimų, skirtų tarptautinės prekybos vystymui, gero užsienio kalbų (pavyzdžiui, vokiečių, italų, ispanų, prancūzų) lygio bei skirtingų kultūrų suvokimo. Jų nuomone, mokymo programose turėtų būti sustiprintas el. verslo ir socialinių medijų pritaikymo gebėjimų, IKT, tyrimų atlikimo ir duomenų analizės gebėjimų ugdymas. Tarp perspektyviausių ir daugiausiai darbo vietų pasiūlysiančių sektorių paminėti statybos ir informacinių technologijų sektoriai.

Pabrėžtina, kad parengus studijas, nustatomos rekomendacijos sektoriams. Po studijų paskelbimo praėjus pusei metų organizuojami susitikimai rekomendacijų įgyvendinimui aptarti. Ekspertų grupės ir jos sekretoriato veiklos rezultatai naudojami daugelyje sričių: atsižvelgiant į jų išvadas, parengtos profesinio mokymo ir aukštojo mokslo strategijos ir IKT gebėjimų veiksmų planas, planuojamas valstybės remiamas įmonių darbuotojų mokymas (taip vadinami springboards – pavasarį skelbiami konkursai darbuotojų mokymo finansavimui), į ekspertų grupės nuomonę ir sekretoriato studijas atsižvelgiama planuojant užsieniečiams išduodamų leidimų dirbti Airijoje kvotas, studijų rezultatai pristatomi informaciniuose karjeros portaluose qualifax ir careersportal, skleidžiami karjeros konsultantams.

Naudinga informacija:

Ateities gebėjimų poreikių ekspertų grupė

Ekspertų grupės publikacijos, sektorių studijos

Pameistrystė Airijoje

Pameistrystės sistemos gerinimui ir plėtrai šiuo metu skiriamas vis didesnis dėmesys. Pirmasis teisės aktas, reglamentuojantis pameistrystę priimtas 1967 m., pameistrystės įgyvendinimo tvarka priimta 1997 m. Teisės aktuose aiškiai nustatytos institucinės atsakomybės, programų rengimo ir įgyvendinimo tvarka, darbdavių pareigos.

Pagrindinį pameistrystės sistemos administravimo vaidmenį atlieka SOLAS: jie nustato procedūras, planuoja programų įgyvendinimą, rengia ir vėliau QQI tvirtinimui teikia pameistrystės mokymo programas, rengia vertinimo gaires, pripažįsta pameistrių ankstesnį mokymąsi, tvirtina pameistrystės vietas, tvarko pameistrių registrą, stebi programų įgyvendinimą. Prie SOLAS veikia nacionalinė pameistrystės apeliacinė komisija. Svarbų vaidmenį atlieka prie SOLAS 2014 m. suburta nacionalinė pameistrystės patariamoji taryba (National Apprenticeship Advisory Council).

Šiuo metu įgyvendinimo 25 pameistrystės programos 5 sektoriuose (statyba, elektra, automobilių priežiūra, inžinerija ir spauda). Daugiausiai pameistrių – statybos sektoriuje (80 proc. visų pameistrių). Į programas priimami mokiniai nuo 16 m. Pameistrystės programos įgyvendinimas vyksta 7 etapais, iš kurių 4 – darbo vietoje, 3 – mokymo įstaigoje. Programų trukmė – 2-4 metai. Daugiausiai laiko (virš 60 proc.) praleidžiama darbo vietoje. Pameistrystės mokymo programos parengtos moduliniu principu. Kiekviename modulyje nustatyti modulio tikslai, mokymosi rezultatai ir svarbiausi mokymosi elementai (key learning points). Kiekvienoje programoje išskiriami ir bendrieji, ir specialybės gebėjimai. Baigiamasis vertinimas vykdomas darbo vietoje, mokymo įstaigoje vertinimo tikslais rengiami kursiniai darbai, atliekamos teorinės ir praktinės užduotys. Pameistriams dažniausiai suteikiama 6 Airijos kvalifikacijų sandaros lygio kvalifikacija (EKS 5).

Prieš 3 metus inicijuota pameistrystės programų peržiūra (appreneticeship review), kurios pagrindu parengtas veiksmų planas pameistrystės sistemos gerinimui, sukurta nacionalinė pameistrystės patariamoji taryba. Pagrindinės peržiūros rekomendacijos: mažiausiai 50 proc. pameistrystės programos laiko turi būti praleidžiama darbo vietoje, pameistrystės metu įgyjamos kvalifikacijos turi būti priskirtos 5 ir aukštesniam Airijos kvalifikacijų sandaros lygiui, programų trukmė – mažiausiai 2 metai, mokymosi turinys turi derėti su Airijos kvalifikacijų sandaros lygių aprašais, su pameistriais turi būti sudaromos darbo sutartys, visos dabartinės pameistrystės programos turi būti peržiūrėtos, pameistrystė turi būti išplėsta į kitus sektorius, turi būti aiškiai nustatytos pameistrių karjeros ir tolimesnio mokymosi galimybės, turi būti taikomi ankstesnio mokymosi pripažinimo mechanizmai, darbdaviai turi mokėti pameistriams ne tik mokymosi darbo vietoje, bet ir mokymosi švietimo įstaigoje metu, turi būti inicijuota pameistrystės reklaminė kampanija, siekiant parodyti pameistrystės naudą ir galimybes. 2015 m. pameistrystės taryba inicijavo konkursą naujoms pameistrystės programoms parengti. Jis buvo pirmiausia skirtas įmonėms, darbdavių asociacijoms, tačiau pasiūlymų sulaukta ir iš švietimo įstaigų. Iš viso sulaukta 86 pasiūlymų naujoms programoms, daugiausiai iš jų – pramonės ir inžinerijos, statybų, turizmo ir sporto, finansinių paslaugų sektoriuose. Iš jų numatoma atsirinkti iki 5 ir per 2015 m. parengti naujas pameistrystės programas.

Naudinga informacija:

Airijos nacionalinė pameistrystės taryba

Pameistrystės mokymo forma įgyvendinamų programų sąrašas

Pameistrystės sistemos peržiūros ataskaita Review of Apprenticeship Training in Ireland

Pameistrystės veiksmų planas Apprenticeship Implementation Plan