KPMPC darbuotojų vizitas Estijoje

erasmus

2015 m. kovo 4-6 dienomis penki Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro darbuotojai lankėsi Estijoje, kur susipažino su šalies iniciatyvomis vertinant profesinio mokymo kokybę ir kuriant profesinio mokymo programas. Vizito metu taip pat apsilankyta Talino Lasnameesko mechanikos mokykloje ir nacionaliniame profesinio meistriškumo konkurse. Vizitas organizuotas pagal Erasmus + programos finansuojamą projektą „Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro darbuotojų mobilumas“ (Nr. 2014-1-LT01-KA102-000322).

Estijos profesinio mokymo programų kokybės vertinimo iniciatyvos
Vizitą padėjo organizuoti Estijos Archimedes fondas, atsakingas už aukštojo mokslo ir profesinio mokymo kokybės vertinimą, ir jo darbuotoja Marge Kroonmae. Archimedes atstovai pristatė projektą profesinio mokymo programų kokybės išoriniam vertinimui ir akreditacijai vykdyti, supažindino su kokybės vertinimo ekspertų rengimu, pagalba profesinio mokymo įstaigoms, ruošiantis programų vertinimui bei vertinimo organizavimo gerąja patirtimi.

Estijoje profesinio mokymo programų vertinimas atliekamas pagal švietimo posričius. Profesinio mokymo kokybės vertinimas vykdomas šiais etapais:

  • institucijos atlieka vidinį įsivertinimą ir parengia savianalizės ataskaitą;
  • Archimedes rengia išorinius vertintojus – ekspertus – ir sudaro ekspertų komisijas, susidedančias iš 3-4 ekspertų (1-2 darbdavių atstovai + 2-1 PM/ švietimo vadybos/ kokybės vadybos ekspertai);
  • ekspertai lankosi profesinio mokymo įstaigose, bendrauja su pedagogais, mokiniais, darbdaviais ir rengia išorinio vertinimo ataskaitą dėl programų akreditacijos;
  • Archimedes profesinio mokymo kokybės vertinimo taryba priima galutinį sprendimą dėl programų akreditacijos ir teikia jį Švietimo ir mokslo ministrui. Archimedes profesinio mokymo taryba susideda iš 13 narių: 8 darbdavių atstovų, 2 Švietimo ir mokslo ministerijos atstovų ir 2 atstovų iš kitų valstybinių organizacijų – Innove fondo ir Estijos kvalifikacijų tarnybos Kutsekoda;
  • Švietimo ir mokslo ministras įteisina sprendimą dėl licencijos tam tikrai programų grupei vykdyti 3 ar 6 metų laikotarpiui suteikimo.

Profesinio mokymo programų vertinimas atliekamas pagal 5 sritis: mokymas, lyderystė, žmogiškųjų išteklių valdymas, strateginė partnerystė ir bendradarbiavimas, išteklių valdymas. Vertinama ne tik dabartinė programų įgyvendinimo situacija, bet ir pasirengimas programą įgyvendinti ateityje.

Didelis dėmesys skiriamas ekspertų parengimui, naujai atrinktiems ekspertams ir ekspertų komandoms organizuojami dviejų etapų mokymai. Mokymuose dėmesys skiriamas tiek supažindinimui su profesinio mokymo sistema ir kokybės vertinimo metodika, tiek psichologiniam vertintojų paruošimui. Vertintojams padeda vertinimo koordinatoriai, kuriuos paskiria Archimedes. Mokykloms savianalizes parengti padeda regionų konsultantai.

Išorinis programų įgyvendinimo vertinimas vykdomas nuo 2010 m., šiuo metu startuoja antrasis vertinimo etapas. Pirmame etape mokymo įstaigos gavo 3 arba 6 metų licencijas, tik vienai mokymo įstaigai licencija nebuvo suteikta.

Apsilankymas Talino Lasnameesko mechanikos mokykloje
Antrąją vizito dieną aplankėme Talino Lasnameesko mechanikos mokyklą, kur mus priėmė energingas mokyklos direktorius Dimitri Koromnov bei jo pavaduotojas Raul Ammer. Mokyklos atstovai supažindino su mokymo įstaigos infrastruktūra, mokymo programų pasiūla bei dalyvavimo išoriniame programų kokybės vertinime patirtimi. Tai valstybinė profesinio mokymo įstaiga, įkurta 1971 m. rengti darbuotojus karinei gamyklai “Dvygatel“. Estijos nepriklausomybės metais pertvarkyta į regioninę profesinę mokyklą. Šioje profesinio mokymo įstaigoje mokosi nemažai rusakalbių mokinių.

Pagrindinės mokyklos vertybės – mokymo kokybė, mokymosi prieinamumas ir dėmesys (rūpestis, socialinis dėmesys) mokiniams. Mokykloje sudarytos puikios šiuolaikinės mokymosi sąlygos profesiniam rengimui. Mokykla pilnai renovuota valstybės bei ESF lėšomis, suremontuotos mokymo klasės, atnaujinta mokymo bazė, šiuolaikiškai įrengtos praktinio mokymo dirbtuvės visoms mokymo programoms. Visur šalia dirbtuvių įrengti kabinetai teoriniam mokymui, o praktinio mokymo dirbtuvės aprūpintos šiuolaikine įranga, moderniomis staklėmis, kurios kainavo ne vieną milijonąEurų. Praktinio mokymo korpuse įrengtos rūbinės bei dušai mokiniams, visur švaru bei šviesu, pasirinkti įdomūs ir ekonomiški patalpų apšvietimo sprendimai, kurie tausoja aplinką. Mokykla nuo 2005 m. turi ISO 9001:2008 sertifikatą ir nuo 2012 m. ISO 9001:14001 sertifikatą. Tai vienintelė profesinio mokymo įstaiga Estijoje, kuri yra sertifikuota ir turi teisę organizuoti mokymus bei išduoti EN 287-1sertifiktatus suvirintojams. Taip pat mokykla didžiuojasi ekologiškos profesinio mokymo įstaigos ženklu. Pvz. automobilių plovimui naudojamas surenkamas lietaus vanduo. Mokykloje veikia interaktyvus dienynas, kuris patogus tiek mokiniams, tiek ir mokytojams, koridoriuose kabo elektroninės informacinės lentos su pamokų tvarkaraščiais ir kita informacija. Įdomu tai, kad čia nėra grupės vadovų, visais besimokančiais rūpinasi du auklėtojai ir socialinis darbuotojas.

Mokykloje vykdomos keturių posričių programos:

  • metalo apdirbimas (suteikiamos kvalifikacijos: suvirintojas, suvirintojas MAG aparatu, suvirintojas TIG aparatu, plazminio suvirinimo ir dujinio pjaustymo operatorius, frezuotojas, šaltkalvis, metalo konstrukcijų surinkėjas, šaltkalvis-remontininkas, stiklo apdirbėjas, operatorius derintojas-staklininkas);
  • elektronika ir automatika (suteikiamos kvalifikacijos: automatikas, automatikas-technikas ir elektronikos įrenginių surinkėjas);
  • statyba (suteikiamos kvalifikacijos: pastatų aptarnavimo (priežiūros) specialistas, aplinkos šaltkalvis, šildymo ir vėdinimo sistemų šaltkalvis, šaltkalvis-vandentiekio įrengimų specialistas, ventiliacinių sistemų šaltkalvis, šildymo siurblių montuotojas, saulės energijos šildymo sistemų montuotojas, statybininkas-skardininkas);
  • autoūkis (suteikiamos kvalifikacijos: automechanikas (lengvųjų automobilių), automobilių kėbulininkas, autodažytojas, riedmenų technikas, skardininkas-komplektuotojas, automobilio dažymui paruošėjas, autodiagnostikas, kėbulo ir dažymo darbų meistras).

Išorinio programų vertinimo metu visų posričių mokymo programos buvo akredituotos 6 metams.

Kasmet mokykloje pirminio profesinio mokymosi programose mokosi beveik 800 mokinių, apie 700 mokinių mokosi pagal suaugusiems skirtas mokymo programas. Suaugusiųjų mokymas finansuojamos iš valstybės biudžeto, darbdavių lėšų, darbo biržos, Europos struktūrinių fondų. Daugmaž pusė mokinių ateina su pagrindiniu išsilavinimu ir panašiai tiek pat su viduriniu išsilavinimu. Kaip ir nemažai Lietuvos mokyklų, čia labai didelis mokinių nubyrėjimas, ypač grupėse su pagrindiniu išsilavinimu (svyruoja apie 20 proc.). Programose su viduriniu išsilavinimu nubyrėjimas labai mažas. Kadangi šių grupių mokinių amžius labai įvairus, jiems teorijos mokymas ir praktiniai užsiėmimai mokykloje prasideda tik nuo 17 val., taip mokiniams sudaromos sąlygos dirbti, išlaikyti šeimą, auginti vaikus.

Visi mokiniai, kurie ateina į mokyklą be vidurinio išsilavinimo, gauna nemokamą maitinimą (pietums skiriama 0,78 EUR), o pažangūs mokiniai gauna 63 eurų stipendiją. Mokykloje taip pat didelis dėmesys skiriamas profesiniam orientavimui. Bendrojo lavinimo mokyklų moksleiviai 3 metus, vieną arba du kartus per savaitę, profesinėje mokykloje mokosi technologijos dalykų. Didžioji dalis šių mokinių, įgiję pagrindinį išsilavinimą bendrojo lavinimo mokykloje, tęsia mokymąsi profesinėje mokykloje. Mokyklai už du tokius mokinius skiriama iš valstybės biudžeto vieno mokinio „krepšelio“ suma.

Innove fondas
Paskutinę vizito dieną aplankytas Innove fondas ir stebėtas nacionalinis profesinio meistriškumo konkursas. Innove yra didelė organizacija, kurioje dirba daugiau kaip 450 darbuotojų, susidedanti iš šių struktūrinių padalinių: Švietimo agentūros (Education Agency), Struktūrinių fondų agentūros (Structural Funds Agency), Karjeros paslaugų ir profesinio orientavimo agentūros (Agency for Lifelong Guidance), Adminstravimo centro (Administrative Centre), Finansų centro (Financial Centre), Tarptautinio bendradarbiavimo centro (International Cooperation Centre), Talino Europos mokyklos (Tallinn European School).

Kadangi vienas iš vizito tikslų buvo susipažinti su Estijos patirtimi, rengiant ir plėtojant profesinio mokymo turinį, apsilankėme Innove padalinyje – Švietimo agentūroje, kuri atsakinga už kvalifikacijų ir mokymo turinio diegimą ir plėtrą bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo srityje.

Estijoje profesinio mokymo turinys pagrįstas nacionaline kvalifikacijų sandara, kuri yra susieta su Europos kvalifikacijų sandara. Profesinio mokymo turinys formuluojamas mokymosi rezultatų pagrindu, ir atitinka 2-5 Estijos kvalifikacijų sandaros lygius. Profesinio mokymo programos apima tiek formalųjį profesinį mokymą (pirminį ir tęstinį), tiek profesinį mokymą kaip turimos kvalifikacijos tobulinimą ar papildomą mokymą (perkvalifikavimą).

Pirminio profesinio mokymo programos yra nacionalinės, rengiamos kompetencijų pagrindu vadovaujantis profesiniais standartais. Mokymo programos parengtos moduliniu principu. Pagrindiniuose mokymo programų moduliuose yra integruoti bendrojo ugdymo dalykai, taip pat į mokymo programas integruotos bendrosios mokymosi visą gyvenimą kompetencijos, pvz., visose mokymo programose yra parengtas modulis „Karjeros planavimas ir verslo principai“. Taip pat mokymo programose yra aprašytas mokymosi rezultatų vertinimas (pateikti vertinimo kriterijai) bei pateiktos vertinimo gairės. Nacionalines pirminio profesinio mokymo programas rengia Innove specialistai bendradarbiaudami su profesinio mokymo įstaigomis, darbdaviais bei socialiniais partneriais. Mokymo programos modulių įgyvendinimo planus rengia pačios profesinio mokymo įstaigos. Mokymo programos modulių įgyvendinimo planas rengiamas atsižvelgiant į mokymo programos įgyvendinimo vietą – ar ji įgyvendinama mokymo įstaigoje, ar įmonėje. Mokymo programų apimtis matuojama ECVET kreditais. Tęstinio profesinio mokymo programos rengiamos vadovaujantis profesiniais standartais, tačiau jos nėra nacionalinės, todėl yra lankstesnės, greičiau pritaikomos prie besikeičiančių darbo rinkos poreikių. Mokymo programas rengia profesinio mokymo įstaigos kartu su verslo atstovais.

Visos parengtos profesinio mokymo programos yra įregistruojamos nacionaliniame registre, kiekvienai mokymo programai suteikiamas unikalus kodas. Kai mokymo programa yra įregistruota, mokymo įstaiga ją gali pradėti vykdyti. Šiuo metu nacionaliniame registre yra 623 profesinio mokymo programos.

Buvo įdomu sužinoti, kad Estijoje didelis dėmesys skiriamas profesijos mokytojų kvalifikacijai. Yra parengtas profesijos mokytojo profesinis standartas bei profesijos mokytojų papildomo mokymo programa. Programa skirstoma į 3 lygmenis: asmeninis mokytojo kvalifikacijos tobulinimas (finansuojamas asmeninėmis lėšomis), kvalifikacijos tobulinimas mokyklos lygmeniu (finansuojamas mokyklos lėšomis) ir kvalifikacijos tobulinimas nacionaliniu lygmeniu (finansuojamas nacionalinėmis lėšomis, per ES projektus). Profesijos mokytojų kvalifikacijos tobulinimas yra labai svarbus, nes mokytojai susiduria su naujais vaidmenimis ir reikalavimais kompetencijoms. Tam įtakos turi daugybė veiksnių: darbo rinkos plėtra, technologijų plėtra, internacionalizacija, naujos besimokančiųjų tikslinės grupės, mokymo įstaigos organizaciniai pokyčiai, reformos, švietimo paradigmų kaita, kultūriniai pasikeitimai. Profesinio mokymo įstaigų vadovams suteikta laisvė patiems planuoti profesijos mokytojų kvalifikacijos tobulinimą mokyklos lygmeniu bei nustatyti kvalifikacinius reikalavimus profesijos mokytojams.

Profesinio meistriškumo konkursas “Jaunasis meistras/ Noor meister 2015”
2015 metų kovo 6-7 dienomis Taline, Estijos parodų centre, vyko renginys „Noor meister 2015“, kuriame dalyvavo apie 350 mokinių iš 31 profesinio mokymo įstaigos. Konkurso organizatoriai – fondas Innove. Renginys sulaukė apie 11 tūkst. lankytojų. Renginio metu organizuotos 25 nacionalinės profesinio meistriškumo varžybos. Be to, vyko švietimo mugė, kurioje lankytojai galėjo susipažinti su 30 profesinių mokyklų. Be išankstinės registracijos galima buvo sudalyvauti abi dienas vykusiuose 10 įvairių nemokamų seminarų, kurių metu įvairių sričių specialistai dalinosi savo patirtimi bei atsakė į mokinių klausimus.

Konkurso organizatoriai puikiai pasiruošė renginiui: įkurtos atskiros zonos pagal profesijas, konkursų užduotys ir dalyviai buvo pristatomi stenduose, konkursą įranga parėmė daug žinomų įmonių, neretai dalyviai turėjo per mikrofoną komentuoti užduoties atlikimą (pavyzdžiui, padavėjai, pardavėjai, socialiniai slaugytojai), renginio akimirkos buvo tiesiogiai transliuojamos specialiame ekrane, dalis konkursų (pavyzdžiui, suvirintojų) vyko profesinio mokymo įstaigų bazėje. Teisėjai vertino užduočių atlikimo greitį, tikslumą, įgytas žinias ir įgūdžius. Varžybų nugalėtojai atstovaus Estijai tarptautinėse EuroSkills ir WorldSkills varžybose.