Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras – partneris profesinio tobulėjimo kelyje

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras 2016 metais sėkmingai įgyvendino 16 kvalifikacijos tobulinimo programų ir suorganizavo 27 kvalifikacijos tobulinimo seminarus profesinio mokymo įstaigų mokytojams, pagalbos mokiniui specialistams ir mokyklų vadovams, kuriuose dalyvavo 408 dalyviai. Sėkmingai bendradarbiaujant su VšĮ Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centru ir Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla buvo organizuota 10 seminarų, skirtų profesijos mokytojų technologinei kompetencijai tobulinti.

Siekdamas įvertinti organizuojamų kvalifikacijos tobulinimo renginių kokybę ir juos planuoti atsižvelgiant į profesinio mokymo įstaigų bendruomenių poreikius, Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras 2017 m. sausio mėnesį atliko seminarų dalyvių apklausą, kuri atskleidė, kad seminarų dalyviai jų metu ne tik įgijo žinių, pasisėmė naujų idėjų, užmezgė profesinio tobulėjimo požiūriu naudingus kontaktus, bet ir įgytas žinias pritaikė mokyklos bendruomenės veikloje ar savo kasdieniniame darbe. Trys ketvirtadaliai tyrime dalyvavusių seminarų dalyvių įvardijo, kad ir ateityje rinktųsi tobulinti savo kvalifikaciją Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centre.

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro darbuotojai nuoširdžiai dėkoja seminarų dalyviams, pateikusiems savo vertinimus ir nuoširdžiai kviečia tobulėti kartu ir 2017 metais.

12i