Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro atstovas – vienas iš penkių nacionalinių ECVET ekspertų

 

Kvalifikapv14cijų ir profesinio mokymo plėtros centro Kvalifikacijų formavimo skyriaus vedėjas Saulius Baliukynas tapo vienu iš penkių nacionalinių ECVET – Europos profesinio mokymo kreditų sistemos – ekspertų.

ECVET – viena iš Europoje taikomų priemonių didesniam profesinio mokymo sistemų skaidrumui ir mobilumui užtikrinti. Europos profesinio mokymo kreditų sistema – tai asmenų profesinio mokymosi rezultatų perkėlimo, pripažinimo ir kaupimo sistema.

Ji palengvina mokymosi rezultatų perkėlimą iš vienos šalies į kitą, iš vienos profesinio mokymo sistemos į kitą. Tai pasitikėjimo sistema, leidžianti išvengti būtinybės antrą kartą vertinti besimokančiuosius, o jų mokymosi rezultatus pripažinti neatsižvelgiant į tai, kur ir kaip jie įgyti. ECVET veikia panašiu principu, kaip aukštajam mokslui taikoma Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistema (ECTS).

Lietuva politinį įsipareigojimą įgyvendinti ECVET priėmė 2014 m. Tačiau tai nėra visiška naujovė mūsų šalyje – ECVET įgyvendinimo pavyzdžių galima rasti mobilumo ir naujovių perkėlimo projektuose nuo 2009 m. (informacijos šaltinis – adam-europe.eu). Kol nėra modulinių mokymo programų, mobilumo ir strateginių partnerysčių projektai lieka pagrindiniu ECVET išbandymo įrankiu. Tiesa, jau šių metų rugsėjo mėnesį yra planuojama, kad dienos šviesą išvys pirmieji ECVET elementai naujose profesinio mokymo modulinėse programose.

Nuo 2014 m. Švietimo mainų  paramos fondas, bendradarbiaudamas su  LR švietimo ir mokslo ministerija, administruoja projektą „Nacionaliniai ECVET ekspertai“. Atrinkti 5 nacionaliniai ekspertai vykdys tokias su ECVET susijusias veiklas:

  • mokymų ir konsultavimo veiklos ECVET klausimais profesinio mokymo paslaugų teikėjų, įmonių, kitų suinteresuotų institucijų atstovams;
  • pagalba rengiant strategijas bei diegiant ECVET šalyje, bendradarbiavimas su Nacionaliniu kvalifikacijų koordinavimo punktu ir Nacionaliniu  profesinio mokymo kokybės užtikrinimo orientaciniu punktu;
  • dalyvavimas visuomenės informavimo veiklose, ECVET naudojimo vadovų rengimas,  dokumentų vertimas;
  • pagalba kuriant suinteresuotų asmenų tinklą nacionaliniu, sektoriniu arba regioniniu lygiu, kuriuo būtų siekiama įgyvendinti ECVET praktikoje.

Daugiau informacijos apie ECVET galima rasti:

1)   2009 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos rekomendacija dėl Europos profesinio mokymo kreditų sistemos (ECVET) sukūrimo: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:155:0011:0018:LT:PDF

2)   ECVET tinklapis www.ecvet-team.eu

3)   Leidinys lietuvių kalba „ECVET – geografiniam mobilumui“:http://www.smpf.lt/uploads/documents/docs/1027_74295a22b66d683dc5d1a741abea7ef5.pdf

4)   2013 m. Cedefop tyrimas: „Monitoring ECVET implementation strategies in Europe“ http://www.eksperciecvet.org.pl/img/eksperciecvet/Mfile/61/file.pdf

5)   Leidinys: „Necessary conditions for ECVET implementation“http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/4113_en.pdf

6)   Tinklapis www.ecvettoolkit.eu  – visa informacija apie tai, kas yra ECVET, kodėl ir kaip naudoti, įvairūs gerosios praktikos pavyzdžiai, dokumentai, sutarčių pavyzdžiai ir pan.

7)   El. žurnalas „The ECVET magazine“  http://www.ecvet-team.eu/magazines