KVIEČIAME DALYVAUTI INFORMACINIAME RENGINYJE „Asmens įgytų kompetencijų vertinimo aktualijos: kaip bus vertinama nuo 2022 m. sausio 1 d.“

Šių metų gruodžio 1 d. 9.00 val. kviečiame visus suinteresuotus asmenis dalyvauti informaciniame renginyje „Asmens įgytų kompetencijų vertinimo aktualijos: kaip bus vertinama nuo 2022 m. sausio 1 d.“ Renginio metu bus aptariami esminiai asmens įgytų kompetencijų vertinimo pokyčiai nuo 2022 m. sausio 1 d., pristatomas asmens įgytų kompetencijų vertinimo turinio, procesų ir vykdymo aptarimas. Informaciją pateiks Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro ir Nacionalinės švietimo agentūros atstovai.

Renginio dalyvius maloniai prašome užsiregistruoti ir registracijos formoje pateikti kylančius klausimus, į kuriuos renginio metu norima sužinoti atsakymus – https://forms.gle/zRnFHQ2Eu3h4ZqFT6

DĖMESIO, pasikeitė prisijungimo nuoroda:
Susitikimo vieta: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGM1MWFkMDctMDUwOC00ZTBhLThmYjUtYWFmNmI5OTQwOTg1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%227f6b7adc-72ed-4a9f-b31c-a2de9df14d8f%22%2c%22Oid%22%3a%22d993a0ed-6b38-419b-9450-2b6f0cfc7129%22%7d

Prieš susitikimą kviečiame visus susipažinti su www.kpmpc.lt puslapyje skelbiama informacija apie kompetencijų vertinimą, taip pat su Asmens įgytų kompetencijų vertinimo tvarkos aprašu, kurio redakcija įsigalios 2022 m. sausio 1 d. – https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/247f70c2035411ebbedbd456d2fb030d/asr