Kvietimas dalyvauti iš prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 m. lėšų bendrai finansuojamo projekto partnerių atrankoje

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras kviečia dalyvauti projekto, bendrai finansuojamo iš prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 m. lėšų, veiklose.

Apibendrinant įvairių šalių ir Lietuvos patirtį, galima teigti, kad pakankamas kalbos mokėjimas yra viena svarbiausių sėkmingos užsieniečių (darbo migrantų, pabėgėlių ir kt.) socialinės integracijos sąlygų. Kalbos mokėjimo veiksnys glaudžiai sąveikauja su atvykusių į Lietuvą asmenų turima kvalifikacija ir apskritai gebėjimais. Pirmiausia suaugusiųjų motyvacija ir pasiekimai priklauso nuo kalbos mokymosi integralumo su kitomis socialinės integracijos priemonėmis ir potencialia nauda. Todėl ES šalių kontekste dažnai užsieniečių kalbos mokymas remiasi pastangomis kartu įgyti profesinę kvalifikaciją arba ją tobulinti. Laikomasi nuostatos, kad darbo turėjimas yra esminė žmogiškojo orumo, savivertės ir dalyvavimo visuomenėje sąlygų.

Projekto tikslas – sudaryti sąlygas į Lietuvą atvykstantiems trečiųjų šalių piliečiams bei asmenims be pilietybės mokytis lietuvių kalbos, pritaikant turimą patirtį ir kompetencijas.

Projekto tikslinės grupės:
1. Lietuvių kalbos mokytojai/specialistai, ketinantys dirbti su trečiųjų šalių piliečiais;
2. Trečiųjų šalių (ne Europos Sąjungos šalių narių) piliečiai ir asmenys be pilietybės.
Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras kviečia dalyvauti viešuosius juridinius asmenis, veikiančius švietimo ir socialinės integracijos srityse ir turinčius patirties rengiant lietuvių kalbos programas dirbti su kitakalbiais, lietuvių kalbos pedagogų/specialistų, mokančių lietuvių kalbos kaip negimtosios, kompetencijų tobulinimo programas, rengiant ir vykdant tarpkultūrinės integracijos mokymus, projekto partnerių atrankos konkurse.
Projekto partnerių atrankos tikslas – atrinkti partnerį (-ius), kuris (-ie) galėtų kokybiškai vykdyti projekte numatytas veiklas.

Partnerių veiklos:
1. parengti modulinę lietuvių kalbos kaip svetimosios mokymų programą,
2. parengti mokymų programą lietuvių kalbos pedagogų/specialistų kompetencijoms tobulinti, dirbant su užsieniečiais, ir vykdyti jų mokymus,
3. organizuoti mokymus tarpkultūrinės integracijos tematika mokytojams, sociokultūrinius renginius ir lietuvių kalbos mokymus trečiųjų šalių piliečiams.
Institucijos, pretenduojančios tapti projekto partnerėmis, turi atitikti šiuos reikalavimus:
 • turi būti viešasis juridinis asmuo, veikiantis švietimo srityje ir socialinės integracijos srityje (aukštosios mokyklos, viešosios įstaigos, asociacijos ir kt.),
 • turi turėti patirties organizuojant projekte numatytas veiklas.
Institucijos, norinčios dalyvauti projekto partnerių atrankoje, turi užpildyti paraiškos formą – 1 priedą, taip pat pateikti dokumentus, pagrindžiančius atrankos dalyvio atitiktį reikalavimams. Reikalingų dokumentų sąrašas pateikiamas 2 priede.

Partnerių atrankos dalyviai užpildytą paraiškos formą (1 priedą) ir nurodytus dokumentus (skenuotus arba pasirašytus elektroniniu parašu) turi pateikti Kvalifikacijos ir profesinio mokymo plėtros centrui iki 2020 m. balandžio 17 d. 14 val. imtinai el. paštu: info@kpmpc.lt . Paraiškos, pateiktos praėjus paraiškų teikimo terminui, nebus vertinamos (išskyrus atvejį, jei paraiškos terminą viešai pratęsia projekto partnerių atrankos organizatorius Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras).

Vertinant pateiktas paraiškas ir dokumentus, pirmenybė bus teikiama tiems projekto partnerių atrankos dalyviams, kurie turės didesnius pajėgumus organizuoti nurodytas veiklas. Paraiškos vertinimo kriterijai pateikiami 3 priede.

Dalyvavusieji projekto partnerių atrankoje apie atrankos rezultatus bus informuoti el. paštu.
Jei kiltų klausimų dėl paraiškų teikimo, prašome kreiptis el. paštu rasa.savareikaite@kpmpc.lt