Lietuvos kvalifikacijų sistemos plėtra: iššūkiai ir ateities perspektyvos

Formuojant profesinio rengimo politiką ir tobulinant sistemą, tenka atsakyti į du svarbius klausimus: kiek specialistų rengti ir kokių (t. y., ko mokyti). Priklausymas ES darbo rinkai taip pat reikalauja tvarkyti nacionalinę kvalifikacijų sistemą taip, kad būtų užtikrintas jos skaidrumas, kvalifikacijų palyginamumas, kuris yra svarbus tiek laisvam besimokančiųjų bei dirbančiųjų judėjimui, tiek laisvam kapitalo judėjimui bei užsienio investicijų pritraukimui.

2016 m. gruodžio mėn. prasidėjo naujas Lietuvos kvalifikacijų sistemos plėtros įgyvendinimo etapas, kurio metu planuojami pasiekti rezultatai sudarys visas prielaidas modulinio profesinio mokymo sistemos pertvarkos tęstinumui bei dermei tarp darbo rinkos bei profesinio rengimo sistemos tikslų bei poreikių užtikrinti.
Viena iš pagrindinių priemonių pasiekti suplanuotus tikslus yra projektas „Lietuvos kvalifikacijų sistemos plėtra (I etapas)“.

Projekto tikslas – Lietuvos kvalifikacijų sandaros pagrindu formuoti šiuolaikišką profesinio rengimo ir suaugusiųjų švietimo turinį.

Projekto tikslui pasiekti pasitelkti partneriai: asocijuotos verslo struktūros (Lietuvos pramonininkų konfederacija, Lietuvos darbdavių konfederacija, Lietuvos verslo konfederacija), viešoji įstaiga Klaipėdos profesinio mokymo ir reabilitacijos centras.
Projekte yra suplanuotos šios pagrindinės veiklos: kvalifikacijų sistemos institucinių ir metodinių priemonių, būtinų sklandžiam Lietuvos kvalifikacijų sistemos funkcionavimui rengimas ir tobulinimas, naujų profesinių standartų rengimas, modulinių profesinio mokymo programų (įskaitant ir mokymo programas teikiančias LTKS V-ąjį lygmenį atitinkančias kvalifikacijas) bei joms skirtų mokymosi priemonių rengimas, atnaujinimas ir diegimas, interaktyvių elektroninių mokymosi priemonių profesinio mokymo ir neformalaus suaugusiųjų švietimo programose rengimas bei diegimas.

Projekto įgyvendinimo metu bus parengti šie pagrindiniai produktai:

  • Metodinės rekomendacijos dėl profesinių standartų rengimo, vertinimo, įteisinimo, diegimo bei atnaujinimo tobulinimo.
  • Metodinių priemonių dėl V-VIII LTKS lygmenims priskiriamų kvalifikacijų teikimo, vertinimo ir pripažinimo komplektas.
  • Metodinės rekomendacijos dėl neformaliojo suaugusiųjų švietimo programų rengimo, įteisinimo, taikymo bei suaugusiųjų neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo.
  • Profesiniai standartai, 14 vnt.
  • Modulinės profesinio mokymo programos ir joms skirtos mokymosi priemonės, 110 vnt.
  • Įdiegtos interaktyvios elektroninės mokymosi priemonės profesinio mokymo ir/ar neformalaus suaugusiųjų švietimo programose, 180 programų.
  • Atliktas modulinių profesinio mokymo programų diegimas.

Projekto metu pasiekti Lietuvos kvalifikacijų sistemos plėtros rezultatai sudarys prielaidas spartesnei šalies ekonominei ir socialinei plėtrai, skatins mokymąsi visą gyvenimą, didins profesinio rengimo ir suaugusiųjų švietimo atitiktį darbo rinkos poreikiams bei patrauklumą. Taip pat padės išspręsti aktualias Lietuvos kvalifikacijų sistemos plėtros problemas, suteikiant metodinę informaciją ir pagalbą kompetencijų vertinimą ir kvalifikacijų pripažinimą vykdančioms įstaigoms. Profesinių standartų ir nacionalinių modulinių mokymo programų kūrimas yra svarbūs siekiant įgyvendinti Lietuvos švietimo sistemoje kompetencijomis grindžiamą mokymąsi visą gyvenimą.


Projektas „Lietuvos kvalifikacijų sistemos plėtra (I etapas)“ finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis. Kodas 09.4.1-ESFA-V-734-01-0001. Projekto įgyvendinimo trukmė – 42 mėnesiai. Projekto vykdytojas – Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras.