Nacionalinės mokymosi galimybių ir kvalifikacijų duomenų bazės Lietuvoje ir Europos šalyse bei jų sąsajos su PLOTEUS portalu

2014 m. birželio 1 d. prasidėjo Europos Komisijos finansuojamas projektas “Nacionalinių duomenų bazių kūrimas/tobulinimas siekiant užtikrinti ryšį su Ploteus portalu” (angl.Databases on Learning opportunities to be connected to Ploteus). Projektą įgyvendina vietimo mainų paramos fondas. Taip pat projekte kaip partneriai dalyvauja Švietimo ir mokslo ministerijaŠvietimo informacinių technologijų centras ir Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras (KPMPC).

Projekto tikslas – pagerinti informacijos apie mokymosi galimybes AIKOS sistemoje (AIKOS – Atvira informavimo konsultavimo orientavimo sistema) kokybę, nustatant vartotojų lūkesčius, parengiant rekomendacijas informacijos teikimui ir vykdant įvairių švietimo sektorių institucijų darbuotojų, teikiančių informaciją AIKOS sistemoje, mokymus. Projekto veiklos taip pat prisideda prie Ploteus portalo (Ploteus – Portal on Learning Opportunities Throughout European Space) – didžiausio portalo apie mokymosi galimybes Europos šalyse – populiarinimo ir informacijos apie Lietuvoje įgyvendinamas profesinio mokymo ir aukštojo mokslo studijų programas sklaidos Europos lygiu.

Pirmajame projekto etape, siekiant geriau susipažinti su kitų šalių mokymosi galimybių ir kvalifikacijų duomenų bazėmis, vyko pažintiniai vizitai į Airiją, Latviją ir Švediją, kur susitikta su organizacijomis, administruojančiomis nacionalines švietimo duomenų bazes ir informacines sistemas. KPMPC taip pat atliko kitų ES šalių Euroguidance centrų apklausas apie jų šalyse veikiančias švietimo duomenų bazes/ informacines sistemas bei 10 ES šalių (Austrijos, Estijos, Slovėnijos, Čekijos, Jungtinės Karalystės, Danijos, Suomijos, Vengrijos, Lenkijos, Norvegijos) pagrindinių profesinio mokymo ir aukštojo mokslo programų ir kvalifikacijų portalų analizę. Surinktos informacijos bei kitų šalių gerosios patirties pagrindu parengtos rekomendacijos dėl duomenų apie mokymosi galimybes pateikimo patrauklumo, specifinių portalų funkcijų, informacijos apie mokymosi galimybes apimties.

AIKOS
Lietuva jau daugiau nei 10 metų turi nacionalinį mokymosi galimybių portalą AIKOS, kuo pasigirti gali ne visos ES šalys. Į AIKOS suplaukia daugelio Lietuvos švietimo registrų duomenys apie mokymosi programas ir kvalifikacijas, kvalifikacijos tobulinimo kursus, statistinė informacija, profesijų aprašai ir pan., todėl joje skelbiama labai daug įvairioms tikslinėms grupėms naudingos informacijos ir ji turi didžiulį potencialą.

Sėkmingų ir patrauklių portalų bruožai
Kitų šalių patirties analizei buvo pasirinkti įvairūs portalai. Mokymosi galimybių portalų įvairovė ir jų paskirtys labai nustebino. Šie portalai neapsiriboja tik mokymosi galimybių paieškos tikslu, jie plačiai naudojami karjeros konsultavimui (veikia asmenybės, profesijos pasirinkimo testai, įvairūs žaidimai), juose patraukliai ir suprantamai pristatomos mokymo programos ir profesijos, informuojama apie situaciją darbo rinkoje. Portaluose informacijos gali rasti įvairios vartotojų grupės (dažnai rengiama tikslinė informacija tėvams, globėjams, suaugusiems, ieškantiems mokymosi galimybių), portalai naudojami populiarinti naujas švietimo sistemos iniciatyvas, projektus ir pan.
Keletas nacionalinių portalų pavyzdžių:

Kitų šalių patirties analizė išryškino šiuos bruožus, kuriais pasižymi sėkmingi ir patrauklūs portalai:

 • kokybiška informacija skirtingoms grupėms (nuo mokinių iki jų tėvų ar globėjų, nuo darbdavių iki profesinio konsultavimo specialistų);
 • duomenų bazės/ portalai tarnauja skirtingiems tikslams, kurių pagrindiniai – informavimas apie mokymosi galimybes ir pagalba karjeros specialistams;
 • pateikiamos aiškios portalo naudojimo instrukcijos, jos pritaikomos tikslinei grupei, pavyzdžiui, suaugusiesiems, neįgaliesiems;
 • portalai turi būti patogūs naudoti;
 • portalai vizualiai patrauklūs – labai svarbus pirmasis įspūdis;
 • mokymosi galimybių paieškos sistema turi būti patogi vartotojui ir gerai veikti.

Siūlymai AIKOS
Susipažinus su kitų šalių duomenų bazėmis ir portalais, tolesnei AIKOS plėtrai galima būtų pasiūlyti šiuos sprendimus:

 • AIKOS portalo informaciją geriau orientuoti į tikslines vartotojų grupes. Šiuo metu AIKOS portale mokiniams pateikta informacija yra kokybiška, rekomenduotina peržiūrėti ir kryptingai teikti informaciją tėvų, ypač – profesijos konsultantų ir suaugusiųjų auditorijai, taip pat, informaciją apie darbo rinką/ įsidarbinimo galimybes/ perspektyvas.
 • Patogesniam AIKOS naudojimui tikslinga būtų atlikti programinius sistemos patobulinimus, pavyzdžiui, patobulinti mokymosi programų ir kvalifikacijų paieškos sistemą, numatant daugiau paieškos rezultatų filtravimo galimybių, informuoti administratorių apie portale pastebėtą klaidą, tarpusavyje palyginti kelias mokymosi programas, persiųsti portalo informaciją kitiems ir viešinti ją socialiniuose tinkluose, įdiegti galimybę įvairiais būdais susisiekti su karjeros konsultantu ir pan.
 • Tikslinga būtų integruoti AIKOS su bendrojo priėmimo į aukštojo mokslo įstaigas (ateityje – profesinio mokymo) sistemomis, kas padidintų AIKOS matomumą ir naudojimą.
 • Rekomenduotina skirti daugiau dėmesio AIKOS viešinimui: pristatyti portalą švietimo įstaigose, spaudoje, įvairių organizacijų naujienlaiškiuose, renginiuose, per karjeros konsultantų tinklą.
 • Pasikonsultavus su tikslinėmis grupėmis (mokiniais, profesinio orientavimo specialistais), rekomenduotina daugiau dėmesio skirti AIKOS patrauklumo didinimui – daugiau patrauklių, gerą nuotaiką spinduliuojančių paveikslėlių, nuotraukų, filmuotų interviu su mokiniais, darbuotojais, darbdaviais ir pan.

AIKOS ir PLOTEUS
Projekto idėja gimė, siekiant pagerinti informacijos apie mokymosi galimybes Lietuvoje teikimą Ploteus portalui. Nauja Ploteus portalo versija nuo 2014 m. rugpjūčio mėn. vadinasi „Mokymosi galimybės ir kvalifikacijos Europoje“. Joje galima rasti informaciją apie mokymosi galimybes, kvalifikacijas, profesinį orientavimą, praktinę ES šalių informaciją, mobilumo programas, diplomų ir kvalifikacijų pripažinimą. Šiuo metu informacija apie Lietuvą portalui jau teikiama ir reguliariai atnaujinama, tačiau projektas inicijuotas siekiant praplėsti teikiamą informaciją ir pagerinti jos kokybę.

Ploteus portalo, kaip vieningo ir gerai žinomo Europinio portalo, viziją įgyvendinti pavyks tik bendromis visų ES šalių pastangomis, todėl Europos Komisija skiria prioritetinį dėmesį Ploteus portalo viešinimui ir jo bei nacionalinių duomenų bazių sąsajų gerinimui.

Tolesni projekto etapai
Pagrindinės projekto veiklos dar laukia ateityje. Tai – AIKOS ir Ploteus portalų vartotojų bei informacijos teikėjų tyrimas ir atitinkamų rekomendacijų parengimas, mokymų medžiagos apie tai, kaip teikti informaciją apie mokymosi galimybes interneto portaluose, parengimas ir susiję mokymai bei AIKOS sistemos IT ir turinio patobulinimas.
Projekto pabaiga: 2016 m. gegužės mėn.

Daugiau informacijos:
Atvira informavimo, konsultavimo, orientavimo sistema (AIKOS): www.aikos.smm.lt
Mokymosi galimybės ir kvalifikacijos Europoje (Ploteus): http://ec.europa.eu/ploteus/
Švietimo mainų paramos fondas: www.smpf.lt
Euroguidance: www.euroguidance.lt
Švietimo informacinių technologijų centras: www.itc.smm.lt
Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras: http://www.kpmpc.lt

pics