Neformaliojo suaugusiųjų švietimo plėtros 2014–2016 metų veiksmų planas

2014 m. spalio 9 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministras patvirtino Neformaliojo suaugusiųjų švietimo plėtros 2014–2016 metų veiksmų planą. Jame pateiktos strateginių dokumentų nuostatos, kurias siekiama įgyvendinti, esamos būklės analizė, išdėstytas tikslas, uždaviniai ir priemonės, numatomi Veiksmų plano rezultatai, jo įgyvendinimo principai.

Veiksmų plano tikslas – sukurti suaugusiųjų mokymosi visą gyvenimą sistemą, kuri sudarytų sąlygas suaugusių asmenų socialinei ir darbinei įtraukčiai, aktyviam pilietiškumui ir asmeniniam tobulėjimui.

Veiksmų plano uždaviniai:

  • sudaryti sąlygas suaugusiems asmenims įgyti bendrąsias kompetencijas bei formuoti jų teigiamas mokymosi visą gyvenimą nuostatas, plėtojant formaliojo ir neformaliojo švietimo galimybes;
  • sudaryti palankias mokymosi visą gyvenimą plėtros sąlygas profesinio mokymo įstaigose ir aukštosiose mokyklose bei užtikrinti jų kokybę.
  • sukurti tolygią finansinių ir organizacinių paskatų sistemą, sudarančią palankesnes sąlygas suaugusiųjų dalyvavimui mokymosi visą gyvenimą veiklose.

Skatinant profesinių mokyklų atvirumą mokymosi visą gyvenimą veikloms, numatyta didinti modulinių neformaliojo profesinio mokymo programų pasiūlą neformaliajam suaugusiųjų švietimui profesinėse mokyklose, tolygiai visoje šalyje teikti profesinio orientavimo paslaugas suaugusiesiems. Taip pat numatoma įgyvendinti projektus, skirtus naujų kompetencijų ir (ar) kvalifikacijų suteikimui ar pripažinimui mokantis pagal neformaliojo suaugusiųjų švietimo programas, organizuoti formaliojo švietimo, neformaliojo švietimo ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų pirminį vertinimą valstybinėse profesinio mokymo įstaigose.

Plane numatytos konkrečios priemonės veiksmų plano uždaviniams įgyvendinti bei 2014−2020 m. Europos investicijų veiksmų programos lėšomis finansuojamų projektų sąrašas.

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo plėtros 2014–2016 metų veiksmų planas