Parengtos Metodinės rekomendacijos dėl neformaliojo suaugusiųjų švietimo programų rengimo, įteisinimo, taikymo bei suaugusiųjų neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo

Metodinių rekomendacijų dėl neformaliojo suaugusiųjų švietimo programų rengimo, įteisinimo, taikymo bei suaugusiųjų neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo
(toliau – Metodinės rekomendacijos) tikslas – paskatinti neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir profesinio mokymo plėtrą, pagerinti rengiamų neformaliojo švietimo programų kokybę, jų įgyvendinimo efektyvumą ir padėti skirtingos kvalifikacijos ir patirties suaugusiesiems reflektuoti ir analizuoti asmeninius mokymosi poreikius, atpažinti ir įsivertinti kompetencijas ir su jomis susijusias žinias ir įgūdžius, įgytus neformaliojo ir savaiminio mokymosi metu.

Metodinėse rekomendacijose siekiama nuosekliai aprašyti, kaip išsiaiškinti neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir profesinio mokymo poreikį, bendradarbiauti su socialiniais partneriais rengiant ir įgyvendinant neformaliojo švietimo ir profesinio mokymo programas, o taip pat kaip užtikrinti susijusių veiklų kokybę ir nuolat jas tobulinti.

Metodinės rekomendacijos skirtos suaugusiųjų švietimo politikos formuotojams, neformaliojo suaugusiųjų švietimo teikėjams, profesinio mokymo ir aukštojo mokslo atstovams, kitoms interesų grupėms, kurios dalyvauja suaugusiųjų neformaliojo švietimo, kompetencijų vertinimo ir pripažinimo procesuose, o taip pat jų kokybės užtikrinime ar prieinamumo didinime.

Tikimės, kad šios Metodinės rekomendacijos paskatins kurti naujas, inovatyvias, aktualias besimokantiesiems ir darbo rinkai neformaliojo suaugusiųjų švietimo programas ir jas realizuoti patraukliausiomis formomis, jos taip pat naudingos ir patiems besimokantiems suaugusiems, kurie siekia patobulinti įgytas ar įsivertinti turimas kompetencijas.

Parengta įgyvendinant iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų finansuojamą projektą „Lietuvos kvalifikacijų sistemos plėtra (I etapas)“ (projekto Nr. 09.4.1-ESFA-V-734-01-0001).