Patvirtintos Rygos išvados, numatančios 2015-2020 m. Europos šalių siekinius profesinio mokymo srityje

Birželio 22 d. Rygoje Europos šalių švietimo ministrai, Europos Komisija ir Europos socialinių partnerių organizacijos patvirtino Rygos išvadas, kuriose nustatyti nauji 2015-2020 m. siekiniai profesinio mokymo srityje. Susitarta dėl šių penkių prioritetinių sričių:

  • įvairiomis formomis vykdomo mokymosi realioje darbo vietoje skatinimas, ypatingą dėmesį skiriant pameistrystės mokymo formai, įtraukiant socialinius partnerius, įmones, pramonės, prekybos ir amatų rūmus ir profesinio mokymo teikėjus bei stimuliuojant inovacijas ir verslumą;
  • tolesnė profesinio mokymo kokybės užtikrinimo mechanizmų plėtra pagal Europos profesinio mokymo kokybės užtikrinimo orientacinę sistemą; nuolatinio grįžtamojo ryšio pirminiame ir tęstiniame mokyme užtikrinimas, atsižvelgiant į mokymosi rezultatus;
  • profesinio mokymo prieinamumo visoms gyventojų grupėms didinimas, sukuriant lankstesnes, pereinamumą tarp skirtingų švietimo grandžių garantuojančias sistemas, siūlant daugiau veiksmingesnių profesinio konsultavimo paslaugų ir taikant ankstesnio mokymosi pripažinimo mechanizmus;
  • bendrųjų kompetencijų ugdymo pirminiame ir tęstiniame profesiniame mokyme stiprinimas;
  • sisteminių modelių ir galimybių pirminiam ir tęstiniam profesijos mokytojų ir meistrų rengimui (dirbančių tiek profesinio mokymo įstaigose, tiek įmonėse) sukūrimas.

Taip pat įsipareigota plėtoti ir bendras sritis bei principus: glaudžią partnerystę su socialiniais partneriais ir kitais socialiniais dalininkais, veiksmingą finansavimą ir meistriškumo bei inovacijų skatinimą profesiniame mokyme, mokymosi rezultatų principo nuoseklų taikymą.

Rygos išvados