Profesiniai standartai — įrankis švietimo ir verslo pasaulio dialogui

Kvalifikacijų sistemos paskirtis – užtikrinti aukštojo mokslo ir profesinio mokymo kvalifikacijų atitiktį šalies ūkio reikmėms, jų skaidrumą, palyginamumą, mokymosi tęstinumą, asmenų profesinį ir teritorinį judumą. Lietuvos kvalifikacijų sistemos pagrindas — profesiniai standartai. Jie yra formali veiklos pasaulio ir švietimo sistemos sutartis, kurią kaip prasmingą ir svarbią priima ne tik darbdaviai ir švietimo sistema, bet ir besimokantieji bei dirbantieji, t. y., tam tikrus profesinės karjeros lūkesčius turintys asmenys.

Profesinis standartas – ūkio sektoriui arba jo daliai reikalingų visų lygių kvalifikacijų, jas sudarančių kompetencijų ir kvalifikacijos suteikimo reikalavimų aprašas. Profesinių standartų rengimas sudaro galimybę visų lygių kvalifikacijas tirti ir apibrėžti pagal vienodus principus, nustatyti ryšius tarp tos pačios kvalifikacijos skirtingų lygių ir sukurti paprastą, aiškią ir kiekvienam vartotojui suprantamą kvalifikacijas apibūdinančią sistemą.

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras (toliau — KPMPC) vykdo ir organizuoja profesinių standartų rengimą, atnaujinimą, nustato vieningą profesinio standarto formą.
Profesinio standarto rengimą ar atnaujinimą gali inicijuoti kompetentingos institucijos, mokslo ir studijų institucijos, profesinio mokymo teikėjai, socialiniai partneriai, sektoriniai profesiniai komitetai, KPMPC.

Profesinių standartų projektai aptariami viešosiose konsultacijose, o galutinius profesinio standarto projektus KPMPC teikia atitinkamam sektoriniam profesiniam komitetui ir, pagal poreikį, kompetentingai institucijai įvertinti.

Profesinis standartas yra tvirtinamas KPMPC vadovo įsakymu bei KPMPC teikimu registruojamas Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre.

Bendruosius profesinio standarto reikalavimus, profesinio standarto struktūrą nustato Profesinių standartų rengimo, atnaujinimo ir tvirtinimo tvarkos aprašas (toliau — Aprašas). Apraše nustatyta, kad profesinio standarto turinys formuojamas remiantis kvalifikacijų tyrimais, atliekamais atitinkamame ūkio sektoriuje ar jo dalyje, ir vadovaujantis Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 535 „Dėl Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašo patvirtinimo“ (toliau – LTKS), bei Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro patvirtintu Lietuvos profesijų klasifikatoriumi. Profesiniame standarte turi būti aprašytos ūkio sektoriaus ar jo dalies kvalifikacijos pagal visus Lietuvos kvalifikacijų lygius ir nurodytos kiekvienai kvalifikacijai įgyti reikalingos kompetencijos ir kvalifikacijos suteikimo reikalavimai. Ūkio sektoriaus daliai profesinis standartas gali būti rengiamas tuo atveju, kai ūkio sektoriui yra priskirtinos kelios ekonominės veiklos rūšys, nurodytos Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus patvirtintame Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriuje (toliau – ekonominės veiklos rūšys). KPMPC parengė Profesinio standarto rengimo metodiką, kurioje išsamiai ir nuosekliai paaiškinama, kaip, kokiais principais ir kokia tvarka bei kas rengia profesinį standartą. Atsižvelgiant į metodologinės paramos poreikį, KPMPC parengė konsultacinę medžiagą profesinio standarto rengėjams, kurioje daugiau dėmesio skirta konkrečių patirties padiktuotų profesinio standarto rengimo etapų paaiškinimui, rekomendacijas papildant praktiniais pavyzdžiais, iliustruojančiais praktinius žingsnius nuo ūkio sektoriaus apibūdinimo iki kvalifikacijos suformavimo.

Planuojama, kad Lietuvos kvalifikacijų sistemą aprašys 25 profesiniai standartai. 2019 m. gruodžio mėnesio duomenimis, šiuo metu yra patvirtinta 17 profesinių standartų.

2019 m. gruodžio mėn. duomenimis, bendras profesiniuose standartuose aprašytų kvalifikacijų skaičius — 399 (1 pav.). Daugiausia kvalifikacijų aprašyta Statybos sektoriaus profesiniame standarte — 76 kvalifikacijos (19,05 proc. nuo bendro kvalifikacijų skaičiaus), mažiausia — Prekybos sektoriaus profesiniame standarte — 6 kvalifikacijos (1,5 proc. nuo bendro kvalifikacijų skaičiaus). Vidutinis kvalifikacijų skaičius aprašytas viename profesiniame standarte — 24 kvalifikacijos. 5 kvalifikacijos (1,25 proc. nuo bendro kvalifikacijų skaičiaus) įvardytos kaip tarpsektorinės, iš jų 3 kvalifikacijos priskirtos LTKS IV lygiui, po 1 kvalifikaciją — atitinkamai LTKS VI ir VII lygiams. Tarpsektorinės kvalifikacijos nustatytos Mašinų ir įrangos gamybos, transporto priemonių gamybos, techninės priežiūros ir remonto sektoriaus (1 kvalifikacija), Socialinių paslaugų sektoriaus (2 kvalifikacijos), Švietimo sektoriaus ir bibliotekų veiklos (2 kvalifikacijos) profesiniuose standartuose.

screenshot_3

Apibendrinant kvalifikacijų aprašų duomenis pagal LTKS lygius (2 pav.) matyti, kad daugiausia kvalifikacijų priskirta LTKS IV ir VI lygiams (atitinkamai po 102 kvalifikacijas arba po 25,56 proc. nuo bendro kvalifikacijų skaičiaus). 65 kvalifikacijos arba 16,29 proc. nuo bendro kvalifikacijų skaičiaus, priskirtos LTKS V lygiui; 56 kvalifikacijos arba 14,04 proc. nuo bendro kvalifikacijų skaičiaus — LTKS VII lygiui, 45 kvalifikacijos arba 11,28 proc. nuo bendro kvalifikacijų skaičiaus — LTKS III lygiui. 24 kvalifikacijos arba 6,02 proc. nuo bendro kvalifikacijų skaičiaus priskirta LTKS II lygiui. Mažiausiai kvalifikacijų priskirta LTKS VIII lygiui (5 kvalifikacijos arba 1,25 proc. nuo bendro kvalifikacijų skaičiaus).

screenshot_4

2020 m. planuojama patvirtinti parengtą ir šiuo metu su suinteresuotomis grupėmis svarstomą Architektūros sektoriaus profesinio standarto projektą, atnaujintus ir taip pat šiuo metu su suinteresuotomis grupėmis derinamus Inžinerinės pramonės gaminių gamybos sektoriaus, Informacinių ir ryšių technologijų sektoriaus, Sveikatos priežiūros ir grožio paslaugų sektoriaus, Transportavimo ir saugojimo paslaugų sektoriaus, Žemės ūkio, miškininkystės, žuvininkystės ir maisto produktų gamybos sektoriaus profesinius standartus.
2020 m. planuojama parengti Chemijos gaminių gamybos sektoriaus profesinio standarto projektą, atnaujinti Energetikos sektoriaus profesinio standarto projektą bei minėtus profesinių standartų projektus pristatyti suinteresuotoms grupėms svarstyti.

Profesinių standartų rengimo dokumentai yra viešinami KPMPC interneto svetainėje, patvirtinti profesiniai standartai skelbiami teisės aktų registre, adresu www.e-tar.lt. KPMPC nuolat organizuoja apskritojo stalo diskusijas, reguliariai atnaujina profesinių standartų rengimo informaciją ir kviečia suinteresuotas institucijas, socialinius partnerius aktyviai teikti pasiūlymus bei komentarus dėl parengtų profesinių standartų projektų bei jau patvirtintų profesinių standartų turinio atnaujinimo.