Profesinio mokymo plėtros 2014–2016 metų veiksmų planas

2014 m. rugsėjo 29 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministras patvirtino Profesinio mokymo plėtros 2014–2016 metų veiksmų planą. Jame pateiktos ilgalaikės plėtros kryptys, išdėstyti tikslai, uždaviniai ir priemonės, numatomi veiksmų plano rezultatai ir veiksmų plano įgyvendinimo principai.

Pagrindinis veiksmų plano tikslas – plėtoti modernią profesinio mokymo sistemą, atitinkančią besimokančio asmens, visuomenės ir valstybės poreikius ir užtikrinančią profesinio mokymo įstaigų absolventų profesinės veiklos galimybes.

Veiksmų plano paskirtis – susitarti dėl bendrų veiksmų ir numatyti bendras profesinio mokymo plėtros kryptis ir projektus, užtikrinti jų integralumą ir veiksmingumą. Į mokymo programų ir specialistų rengimą siekiama įtraukti socialinius partnerius ir interesų grupes, taip užtikrinant reikšmingus rezultatus valstybei, visuomenei, asmeniui. Tai leistų lanksčiai reaguoti į darbo rinkos pokyčius ir regionų ūkio poreikius.

Veiksmų planą numatoma įgyvendinti, vykdant tokius uždavinius kaip:

  • profesinio mokymo įstaigų tinklo optimizavimą, veiksmingai panaudojant infrastruktūrą;
  • profesinio mokymo įstaigų vykdomų profesinio mokymo programų pasiūlos optimizavimą ir profesinio mokymo programų kokybės gerinimą;
  • asmens įgytų kompetencijų kvalifikacijai įgyti vertinimo ir pripažinimo sistemos tobulinimą;
  • profesinio mokymo įstaigose dirbančių profesijos mokytojų rengimo ir kvalifikacijos sistemos tobulinimą;
  • profesinio mokymo patrauklumo didinimą;
  • profesinio mokymo įstaigų valdymo ir mokymo kokybės gerinimą;
  • profesinio orientavimo paslaugų teikimą, siekiant sėkmingo profesinio mokymo programų pasirinkimo ir integracijos darbo rinkoje arba tolesnio mokymosi užtikrinimo.

Veiksmų planas suderintas su socialinės apsaugos ir darbo bei ūkio ministerijomis. Jame numatytos konkrečios priemonės veiksmų plano uždaviniams įgyvendinti bei 2014− 2020 m. Europos investicijų veiksmų programos lėšomis finansuojamų projektų sąrašas.

Profesinio mokymo plėtros 2014–2016 metų veiksmų planas ir jo priedai