Profesinio mokymo iššūkiai, kūrybingumo kurstymas ugdant

KTP-38
Programos kodas
6 val.
Programos trukmė
42 Eur
Dalyvio kaina
2016-12-15 10:00
Seminaro vieta: Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras, Geležinio Vilko g. 12, Vilnius

Programos trumpa anotacija/ tikslas ir uždaviniai

Pedagogų gebėjimas kūrybingai organizuoti profesinį mokymą svarbus, įgyvendinant Lietuvos švietimo ir profesinio rengimo strateginius uždavinius. Seminaro metu dalyviai galės išsiaiškinti kūrybingo mokymo(si) sampratą, projektuoti ir organizuoti kūrybingumo ugdymą profesiniame mokyme.
Programos tikslas – padėti ugdyti mokinių kūrybingumą profesiniame mokyme.
Programos uždaviniai:
susipažinti su kūrybišku mokymu, mokymusi, įgyti žinių, kaip organizuoti mokinių kūrybingumo ugdymą;
projektuoti ir organizuoti kūrybingumo ugdymą profesiniame mokyme.

Programos rengėjai (autoriai)

Doc. dr. Gintautė Žibėnienė.
Mykolo Romerio universitetas.
Tyrimų ir interesų sritys: mokymo ir studijų kokybės užtikrinimas, mokymo ir studijų programų rengimas ir atnaujinimas, šiuolaikinės didaktikos teorija ir praktika, asmens pasiekimų vertinimas ir įsivertinimas, refleksija, vertinimo metodologija.
Pedagoginio darbo patirtis – 20 metų.
Seminarų vedimo patirtis – daugiau kaip 15 m. Lektorės įsitikinimu – kiekvienas susitikimas su žmogumi yra dalijimasis, remiantis nuoširdumu, atsakingumu, sąžiningumu.
Mokslinė ir taikomoji mokslinė veikla:
Doc. dr. Gintautė Žibėnienė yra autorė 2 mokslinių studijų, 2 monografijų, daugiau kaip 30 mokslinių straipsnių, įvardytų tarptautinėse ir Lietuvos mokslo tarybos patvirtintose duomenų bazėse, o taip pat, vadovėlio „Pasiekimų vertinimas ir įsivertinimas“ (2014) bendraautorė.

Programą kuruojantis KPMPC darbuotojas

N. Daujotienė

Telefonas: (8 5) 249 7130

El. paštas: nijole.daujotiene@kpmpc.lt