Seminaras pedagogams „Lietuvių sakytinės raiškos ugdymas mokykloje“

KTP – 105
Programos kodas
6 akad. val.
Programos trukmė
45 Eur
Dalyvio kaina
2019-10-30 10:00
Seminaro vieta: Kalbos ir kultūros institutas LINGUA LITUANICA (adresas: Gedimino pr. 26, Vilnius).

Programos anotacija (aktualumas), tikslas ir uždaviniai
Pastaruoju metu dažnai kalbama apie vis prastėjančią jaunimo sakytinę raišką, o priežasčių paprastai ieškoma ugdymo programose ir lietuvių kalbos pamokose. Aptarus jaunimo sakytinės raiškos polinkius ir taisyklingos vartosenos galimybes, tikėtina, kad seminaro dalyviai daugiau dėmesio skirs moksleivių sakytinei kalbai ugdyti, taikys kūrybingesnius garsinės raiškos lavinimo metodus. Kartu su ugdytiniais analizuodami sakytinius tekstus, diskutuodami įvairiais tarties, kirčiavimo ir intonavimo klausimais, skatins norminę sakytinės kalbos vartoseną.
Pobūdis: praktiniai seminarai, individualiosios ir grupinės užduotys, diskusijos.

Kompetencijos: mokymo(si) proceso valdymo kompetencija.

Seminaro tikslas – atkreipti dėmesį į moksleivių garsinės raiškos – tarties, intonavimo ir kirčiavimo – ypatumus, aptarti susikaupusias problemas ir visiems kartu ieškoti
patrauklių ir veiksmingų sakytinės raiškos ugdymo būdų.

Seminaro uždaviniai:
1) aptarti jaunimo sakytinės kalbos tendencijas (ar madas),
2) apžvelgti viešosios sakytinės kalbos tarties, kirčiavimo ir intonavimo ydas,
3) aptarti sakytinės raiškos ugdymo galimybes kalbos pamokose.

Seminaro lektoriai
LINGUA LITUANICA instituto direktorė doc. dr. Irena Kruopienė.

Pažymėjimas: išduodamas pažymėjimas apie išklausytą seminarą.

Registracija: el. paštu info@lingualit.lt.

Programą kuruojantis KPMPC darbuotojas
Lina Lukošiūnienė, tel. (8 5) 249 8187, el. p. lina.lukosiuniene@kpmpc.lt