Toliau sėkmingai vykdomi mokymai, skirti suaugusiesiems įgyti / tobulinti bendrąsias ir pagrindines kompetencijas

Įgyvendinant projektą „Suaugusiųjų švietimo sistemos plėtra suteikiant besimokantiems asmenims bendrąsias ir pagrindines kompetencijas“ (Nr. 09.4.2-ESFA-V-715-01-0002) (toliau – projektas) 2018 m. gegužės mėn. 34-ose Lietuvos savivaldybėse buvo baigti suaugusiųjų bendrųjų ir pagrindinių kompetencijų mokymai šiomis temomis: lietuvių k., užsienio k., psichologinės pagalbos, meninio ugdymo, neformalaus profesinio švietimo ir problemų sprendimas pasitelkiant informacines technologijas. Šiuose mokymuose savo bendrąsias kompetencijas patobulino 1371 dalyvis.

2018 metais įgyvendinant projektą taip pat yra vykdomi mokymai asmenims, kurie aktyviai dalyvauja mokymosi visą gyvenime plėtojime. Šių mokymų metu dalyviai tobulina bendrąsias kompetencijas suaugusiųjų švietimo planavimo, bendradarbiavimo, projektų rengimo ir vadybos srityse, kurios būtinos švietimo kokybės gerinimui ir besimokančių suaugusiųjų skaičiaus regionuose didinimui, finansinių išteklių pritraukimui. 2018 m. sausio – gegužės mėnesiais mokymai pravesti 19-oje Lietuvos savivaldybių. Šiuose mokymuose dalyvavo 219 asmenų. Iki 2019 m. balandžio mėn. mokymai bus organizuoti dar 31 Lietuvos savivaldybėje.

2018 m. buvo suorganizuotos 2 kvalifikacijos tobulinimo stažuotės į Italiją ir Latviją. 12 dalyvių susipažino su neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi organizavimo ir įgyvendinimo šiose šalyse gerąja patirtimi, ugdant bendrąsias kompetencijas, reikalingas suaugusiųjų neformaliojo švietimo ir tęstinio mokymosi plėtojimui tiek savo institucijos, tiek ir savivaldybės mastu.