Sėkmingai pabaigtas Europos Komisijos finansuotas projektas, skirtas plėtoti neformalųjį suaugusiųjų švietimą savivaldybėse

kpmpc_suagusiuju

2017 metų spalio mėnesį Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras kartu su LR Švietimo ir mokslo ministerija sėkmingai įgyvendino 2 metų trukmės projektą „Suaugusiųjų švietimo veiksmų plano nacionalinis koordinavimas: Lietuva“. Šį projektą rėmė Europos Komisija, įgyvendindama Europos sąjungos suaugusiųjų švietimo iniciatyvą (angl. „National Coordinators for the Implementation of the European Agenda for Adult Learning“).

Projekto metu įgyvendintos šios veiklos:

1. Suorganizuoti strateginio švietimo planavimo, socialinių tyrimų ir tarpinstitucinės partnerystės mokymai 10-yje savivaldybių. Dalyvių įgytos kompetencijos užtikrins sklandesnį ir veiksmingesnį neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi planavimą, neformaliojo suaugusiųjų švietimo paslaugų įvairovę ir prieinamumą suaugusiems asmenims regionuose.
Regionų tinkluose esančių institucijų bendradarbiavimo skatinimas formuos prielaidas teikti neformaliojo suaugusiųjų švietimo paslaugas, kurios labiau atitiks regione gyvenančių suaugusiųjų profesinius ir asmeninius poreikius.

2. Surengti 4 praktinių mokymų ciklai savivaldybių koordinatoriams didžiuosiuose Lietuvos miestuose (Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje), kurių metu neformaliojo suaugusiųjų švietimo koordinatoriai patobulino gebėjimus praktiškai rengti suaugusiųjų švietimo planus ir vykdyti tiesioginę koordinatorių veiklą savivaldybėse. Tai tiesiogiai turės įtakos suaugusiųjų švietimo paslaugų pasiūlos didinimui ir besimokančiųjų skaičiaus augimui.

3. Suorganizuoti neformaliojo suaugusiųjų švietimo metodinės pagalbos mokymai 10-yje Lietuvos savivaldybių koordinatoriams bei socialinių partnerių atstovams. Mokymai dalyviams suteikė žinių ir įgūdžių kaip kūrybiškai pasinaudoti esamomis elektroninėmis suaugusiųjų mokymo(si) aplinkomis (EPALE, SMIS ir kt.). Dalyviai patobulino gebėjimus veiksmingiau planuoti mokymosi turinį ir siūlyti prieinamas edukacines priemones suaugusiems asmenims.

4. 2017 m. rugsėjo 29 d. suorganizuotoje konferencijoje „Suaugusiųjų neformaliojo švietimo ir tęstinio mokymosi iniciatyvos savivaldybėse“ apibendrinti projekto rezultatai. Akcentuota, ką pasiekėme ir kas pasikeitė 2 metų laikotarpyje. Koordinatoriai dalinosi gerąja patirtimi, kuri paskatino ir kitus dalyvius į savo veiklą pažvelgti kūrybiškiau ir atrasti veiklos galimybių. Neformaliojo suaugusiųjų švietimo Koordinatorė iš Vilkaviškio rajono savivaldybės Asta Grinevičienė pasidalino, kaip kūrė koordinavimo tinklą, numatydama aiškius tikslus, atsakingai ir sąmoningai įgyvendino savivaldybėje pagal poreikį reikalingas programas ir pajuto koordinavimo veiklos apčiuopiamus teigiamus rezultatus bei suaktyvėjusią veiklą. Klaipėdos miesto savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo koordinatorė Violeta Lideikytė pristatė atliktą Klaipėdos miesto gyventojų, darbdavių ir kitų socialinių partnerių neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi poreikių tyrimą. Taip pat pasidžiaugė turimais finansiniais ištekliais– 2017 metais savivaldybė skyrė 50 tūkstančių eurų Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programų įgyvendinimui. Konkurso būdu finansuotos 22 programos. Radviliškio rajono savivaldybės patirtį pristatė Rita Vaigauskienė. Šioje savivaldybėje taip pat buvo atliktas tyrimas „Suaugusiųjų neformaliojo mokymosi poreikiai Radviliškio rajono savivaldybėje”, sukurta koordinacinė grupė, finansuotos 4 neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos, suburtas neformaliojo suaugusiųjų švietimo paslaugas teikiančių įstaigų ir organizacijų tinklas, nuolat plečiasi Trečiojo amžiaus universiteto veikla. Tauragės rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo koordinatorė Danguolė Petkienė sudomino pasakodama apie privataus verslo ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo poreikio ir plėtojimo galimybes, mokytojų senjorų klubo veiklą bei rajone veikiančių skirtingų institucijų tinklaveiką (muziejai, sveikatos centras, biblioteka).

5. Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro atstovai dalyvavo Europos Komisijos organizuotuose tiksliniuose renginiuose, tarptautinėse kvalifikacijos tobulinimo konferencijose bei vizituose Europos šalyse. Dalyvavimas tarptautiniuose renginiuose leido perimti gerąją užsienio šalių patirtį taikant inovatyvias švietimo politikos priemones, kurias galima adaptuoti nacionaliniame kontekste.

6. Projekto metu koordinatoriams savivaldybėse suteikta metodinė pagalba bei parengta Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi koordinatorių veiklos analizė.

7. Parengta 17 pranešimų viešinančių projekto veiklas platformoje EPALE, Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros tinklapyje bei kitose interneto svetainėse.
Iš viso projekto mokymuose ir veiklose dalyvavo 450 tikslinės grupės atstovų. Projektas prisidėjo prie Neformaliojo suaugusiųjų švietimo plėtros savivaldybėse, skatinant koordinatorių veiklą bei visokeriopai įgyvendinant Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi įstatymą.