Stiprinamas bendradarbiavimas plėtojant švietimo informacines sistemas ir registrus

2017 m. liepos mėn. Švietimo informacinių technologijų centras ir Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras pasirašė bendradarbiavimo sutartį dėl projekto „Profesinio mokymo ir mokymosi visą gyvenimą informacinių sistemų ir registrų plėtra“ (kodas Nr. 09.4.1-ESFA-V-713-02-0001) įgyvendinimo.

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras, kaip projekto partneris, dalyvaus plėtojant bei modernizuojant švietimo informacines sistemas ir registrus bei bus atsakingas už Tarptautinio suaugusiųjų kompetencijų tyrimo (PIAAC, ang. Programme for the International Assessment of Adult Competencies) instrumentarijaus bandomąjį testavimą ir gautų duomenų integravimą į Švietimo valdymo informacinę sistemą.

Tarptautinis suaugusiųjų kompetencijų tyrimas (PIAAC) yra organizuojamas Ekonominio ir socialinio bendradarbiavimo ir vystymosi organizacijos ir yra laikomas išsamiausiu kada nors vykdytu suaugusiųjų gebėjimų tyrimu. Lietuva pirmą kartą šiame tyrime dalyvavo 2015 metais.

Minėto tyrimo metu matuojamos kompetencijos, reikalingos suaugusiam žmogui, siekiančiam sėkmingai dalyvauti visuomenėje: raštingumas, mokėjimas skaičiuoti, skaitymo gebėjimai, gebėjimas spręsti problemas technologijų pagalba. Taip pat tyrimo surenkama daug informacijos apie suaugusiųjų išsilavinimą, darbo pobūdį ir įgūdžius, naudojamus darbe, namuose bei platesnėje bendruomenėje.

PIAAC tyrimas yra laikomas veiksminga priemone analizuojant švietimo sistemos trūkumus bei nustatant tobulintinas sritis, vykdant sistemingą ir kryptingą stebėseną, užtikrinantį suaugusiųjų švietimo kokybę.

Tikimasi, kad šios veiklos rezultatai sudarys reikšmingas prielaidas priimti savalaikius sprendimus suaugusiųjų švietimo srityje, kas turės didelę reikšmę ne tik švietimui, bet ir visai šalies socialinei-ekonominei raidai.

Projekto vykdytojas – Švietimo informacinių technologijų centras.
Projekto tikslas: automatizuoti profesinio mokymo ir administravimo veiklos procesų valdymą, sudaryti sąlygas organizuoti bendrąjį priėmimą į profesinio mokymo įstaigas bei vykdyti profesinio mokymo sistemos stebėseną, modernizuojant esamus ir kuriant naujus skaitmeninius įrankius, plečiant jų taikymo sritis.
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2016-06-17 – 2021-05-05.
Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

image description