Tarptautiniame forume pristatytas Lietuvos profesinio mokymo programų modelis

2022 m. birželio 27-28 d. Europos profesinio mokymo plėtros centro (Cedefop) organizuotame 4-tajame politikos mokymosi forume mokymosi rezultatų profesiniame mokyme tematika (4th policy learning forum (PLF) on learning outcomes in VET) KPMPC Kvalifikacijų formavimo skyriaus vedėja Lina Vaitkutė pristatė Lietuvos perėjimo prie modulinių profesinio mokymo programų ir mokymosi rezultatų diegimo jose patirtį.

Renginiu tęsiama Cedefop tradicija palaikyti įvairių Europos šalių keitimąsi patirtimi diegiant mokymosi rezultatus profesinio mokymo turinyje ir tęsti politikų, akademikų ir praktikų diskusijas dėl profesinio mokymo programų perspektyvų ir aktualijų.

Laikomasi nuostatos, kad mokymosi rezultatų principu suformuluotos profesinio mokymo programos, kuomet iš anksto nustatoma, ką mokinys turėtų žinoti, gebėti daryti ir suprasti savo mokymosi pabaigoje, prisideda prie programų kokybės ir geresnės atitikties, daro mokymo programas patrauklesnėmis ir suprantamesnėmis mokiniams, stiprina švietimo ir darbo rinkos veikėjų dialogą. Tuo pačiu pabrėžiama, kad labai svarbu, kaip formuluojami mokymosi rezultatai, kad jie neturėtų būti per siauri ar smulkūs, nes tokiu būdu mokymo turinio turiningumas, žinių ir gebėjimų lygis gali nukentėti, ko pasėkoje mokiniai neįgis kompetencijų, leidžiančių jiems lengvai integruotis į darbo rinką, dirbti savarankiškai, kintančiomis sąlygomis bei pasiruošti ateities iššūkiams.

Pristatydama Lietuvos profesinio mokymo turinio modelį Lietuvoje L.Vaitkutė akcentavo kelių pakopų mokymosi rezultatus. Lietuvoje profesinio mokymo programos grindžiamos profesiniuose standartuose nustatytomis kompetencijomis, kurioms įgyti nacionalinėse programose suformuluojami mokymosi rezultatai. Programų moduliai įprastai orientuojami į plačius veiklos procesus – kvalifikacijos vienetus, juose integruojamos žinios, profesinių įgūdžių formavimas, bendrųjų kompetencijų ugdymas. Nacionalinėse programose taip pat rekomenduojamos mokymo temos ir suformuluojami modulių mokymosi pasiekimų vertinimo kriterijai. Pristatyme pabrėžta profesijos mokytojų atsakomybė ir vaidmuo perteikiant, pritaikant ir praturtinant nacionalinėse programose numatytą turinį, jų kompetencijų, plataus matymo, kūrybingumo svarba. Pristatant kylančius metodologinius mokymosi rezultatų formulavimo iššūkius paminėti geresnis atitikimas skirtingiems Lietuvos kvalifikacijų sandaros kvalifikacijų lygiams, mokymosi rezultatų tikslumas, kognityvinių ir bendrųjų kompetencijų mokymosi rezultatų stiprinimas ir glaudesnis integravimas į mokymo turinį.

Renginio dalyviai diskutavo, kaip užtikrinti mokymosi rezultatų kompleksiškumą, platumą, kaip pasiekti geresnį balansą tarp atvirų, lanksčių ir detalių mokymo programų, kaip geriau integruoti ir ugdyti mokinių universaliuosius / perkeliamus (transversal) gebėjimus, kaip geriau organizuoti pasiektų mokymosi rezultatų (mokymosi pasiekimų) vertinimą.

Renginyje buvo pristatyta nauja Cedefop ekspertų publikacija – atnaujintas Profesinio mokymosi rezultatų nustatymo, formulavimo ir taikymo vadovas (Defining, writing and applying learning outcomes: a European handbook – second edition). Leidinyje galima rasti mokymosi rezultatų formulavimo pavyzdžių ir susipažinti su metodiniais ir praktiniais patarimais.

Daugiau informacijos: