Kviečiame į informacinį susitikimą dėl kompetencijų vertinimo

Š. m. rugsėjo 16 d. 10.00 val. kviečiame visus suinteresuotus asmenis dalyvauti informaciniame susitikime dėl kompetencijų vertinimo.
Susitikimo turinys:

  • Bendrieji 2022 m. I pusmečio kompetencijų vertinimo rezultatai
  • Kompetencijų vertinimo priežiūros vykdymas
  • 2023 m. teorinės dalies vertinimo tvarkaraščių sudarymas
  • Kiti aktualūs klausimai

Susitikimo dalyvius maloniai prašome užsiregistruoti – https://forms.gle/zRnFHQ2Eu3h4ZqFT6 Registracijos formoje galite pateikti su kompetencijų vertinimu kylančius klausimus.
Susitikimo vieta – https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZWYxNjMzOTAtNDUyOC00YzRmLWIzMDItZTg4NzhiMWVjYzI3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%227f6b7adc-72ed-4a9f-b31c-a2de9df14d8f%22%2c%22Oid%22%3a%22d993a0ed-6b38-419b-9450-2b6f0cfc7129%22%7d Susitikimo trukmė – iki 2 valandų.

Primename, kad www.kpmpc.lt puslapyje skelbiama aktuali informacija apie kompetencijų vertinimą (https://www.kpmpc.lt/kpmpc/profesinis-mokymas-3/asmens-igytu-kompetenciju-vertinimas/)