Profesinio mokymo ir mokymosi visą gyvenimą informacinių sistemų ir registrų plėtra

image description
Projekto kodas 09.4.1-ESFA-V-713-02-0001

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2016-06-17 – 2021-05-05.

Projekto vykdytojas: Švietimo informacinių technologijų centras.

Projekto partneriai: Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras, Kauno informacinių technologijų mokykla, Klaipėdos technologijų mokymo centras, Šiaulių profesinio rengimo centras, Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centras, Vilniaus technologijų, verslo ir žemės ūkio mokykla, Vilniaus geležinkelio transporto ir verslo paslaugų mokykla, Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti.

Projekto tikslas – automatizuoti profesinio mokymo ir administravimo veiklos procesų valdymą, sudaryti sąlygas organizuoti bendrąjį priėmimą į profesinio mokymo įstaigas bei vykdyti profesinio mokymo sistemos stebėseną, modernizuojant esamus ir kuriant naujus skaitmeninius įrankius plečiant jų taikymo sritis.

Projekto uždaviniai:

1. Modernizuoti esamus ir sukurti naujus skaitmeninius įrankius (informacines sistemas ir/ ar jų komponentus), siekiant automatizuoti profesinio mokymo įstaigų veiklos procesus ir sudaryti sąlygas bendrojo priėmimo į profesinio mokymo įstaigas organizavimui.
2. Išplėsti Švietimo valdymo informacinę sistemą (ŠVIS), siekiant sudaryti geresnes sąlygas profesinio mokymo ir mokymosi visą gyvenimą stebėsenai vykdyti.

Pagrindiniai projekto rezultatai:

  • Atnaujinta AIKOS atvira informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistema.
  • Atnaujinta IS FVA finansų valdymo ir apskaitos informacinė sistema.
  • Sukurta VMAK virtualios mokymosi aplinkos komponentė informacinė sistema.
  • Atnaujinta ŠVIS švietimo valdymo informacinė sistema.
  • Sukurtas LAMA BPO informacinės sistemos bendrojo priėmimo į profesines mokyklas modulis.
  • Parengta profesinio mokymo ir mokymosi visą gyvenimą stebėsenos rodiklių analizė.
  • Parengtas tarptautinio suaugusiųjų kompetencijų tyrimo PIAAC bandomojo tyrimo instrumentarijus.
  • Parengta tarptautinio suaugusiųjų kompetencijų tyrimo PIAAC bandomojo tyrimo ataskaita.

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras, kaip projekto partneris, yra atsakingas už veiklų, susijusių su tarptautinio suaugusiųjų kompetencijų tyrimu PIAAC, įgyvendinimą.

Projektas „Profesinio mokymo ir mokymosi visą gyvenimą informacinių sistemų ir registrų plėtra“ finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

Naujienos apie projektą:

Stiprinamas bendradarbiavimas plėtojant švietimo informacines sistemas ir registrus