Profesinio mokymo ir mokymosi visą gyvenimą populiarinimas Lietuvoje

Projektas „Profesinio mokymo ir mokymosi visą gyvenimą populiarinimas Lietuvoje“

Projekto numeris 09.4.1-ESFA-V-713-01-0001
Projekto trukmė: 2016 m. gruodžio 13 d. – 2023 m. gegužės 12 d.
Projektas bendrai finansuojamas iš Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų

Projekto tikslas – didinti profesinio mokymo patrauklumą ir populiarinti mokymosi visą gyvenimą sampratą.
Projekto tikslinė grupė – mokiniai, mokytojai, tėvai ir kiti suaugusieji.
Projektas prisidės prie profesinio mokymo patrauklumo didinimo, teigiamų tėvų nuostatų dėl profesinio mokymo formavimo, mokymosi profesinėse mokyklose prestižo kėlimo. Projekto metu suaugusieji plačiau sužinos apie įvairias patrauklias mokymosi visą gyvenimą galimybes, geriau supras mokymosi visą gyvenimą svarbą, įsisąmonins, kad nuolatinis mokymasis svarbus kiekvienam suaugusiajam, siekiant išlikti konkurencingu darbo rinkoje, tenkinti asmeninio tobulėjimo poreikius.

Profesinio mokymo ir MVG įvaizdžio gerinimui ir populiarinimui numatytos įvairios veiklos ir priemonės: profesinio meistriškumo konkursų organizavimas ir viešinimas, įvaizdžio gerinimas įvairiomis žiniasklaidos formomis, siekiant, kad jos būtų patrauklios kuo įvairesnėms ir platesnėms visuomenės grupėms – viešinimas televizijoje, radijo laidose, viešųjų erdvių ekranuose, socialiniuose tinkluose ir t.t.

Naujienos apie projektą: