Sistemiškesnės ir tvaresnės profesijos mokytojų tinklaveikos plėtros link (EQAVET 2021-2023)

en-v-co-funded-by-the-eu_poseqavet-logo

Projekto pavadinimas: „Sistemiškesnės ir tvaresnės profesijos mokytojų tinklaveikos plėtros link“ (angl. Towards a more systemic and rewarding VET teachers networking and peer-learning on VET curriculum and quality issues)

Projekto numeris: 101048407

Projekto pradžios data: 2021 m. rugsėjo 1 d.

Projektas įgyvendinamas: 24 mėnesiai.

Projekto vykdytojas: Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras

Projekto tikslas: stiprinti profesijos mokytojų tinklaveiką, pasinaudojus profesinio mokymo kokybės užtikrinimo orientacinės sistemos (EQAVET) teikiamomis galimybėmis.

Metodinės veiklos tikslas – telkti profesijos mokytojus praktikus įgyvendinti šalies ir regiono švietimo politiką, skleisti profesinio mokymo naujoves bei pedagoginę patirtį, plėtoti mokytojų bendradarbiavimą. Metodinė veikla – mokytojų, mokyklų vadovų bei kitų specialistų organizuota veikla, vienijanti juos pagal veiklos ir mokymo sritis, skirta kompetencijoms ir praktinei veiklai tobulinti keičiantis gerąja pedagogine patirtimi, naujausia metodine informacija.

Įgyvendinant projektą numatyta atlikti tarptautinės patirties įtraukiant mokytojus į metodinę veiklą ir ją organizuojant situacijos analizę bei Lietuvos profesijos mokytojų metodinės veiklos, kaip vieno iš būtinų mokytojų sutelktumo siekiant mokymo kokybės būdų, analizę.

Projekto įgyvendinimo metu planuojama sukurti ir įdiegti elektroninį įrankį, skirtą profesinio mokymo metodinės veiklos kokybei užtikrinti. Įrankio struktūra bei numatomi perkelti į elektroninę erdvę veiklos procesai bus identifikuoti po diskusijų ir konsultacijų su suinteresuotomis grupėmis. Įrankio projektavimas bus paremtas EQAVET sistema ir profesinio mokymo metodinių komisijų veiklos prioritetais.

Projekte planuojama parengti Profesinio mokymo priemonių rengimo metodinės gaires. Jose taip pat bus pateiktos rekomendacijos metodinės medžiagos rengimui ir vertinimui (bei įsivertinimui), taip siekiant stiprinti ir metodinę veiklą profesinio mokymo įstaigoje. Tikimės, kad gairės sudarytų galimybę profesijos mokytojams laiku ir tinkamai atnaujinti mokymo medžiagą (ypač skaitmeninę), taikant inovatyvius mokymo metodus, integruojant teorinį ir praktinį mokymą tiek auditorijoje, tiek ir mokymą vykdant nuotoliniu būdu, taip pat tai sudarys galimybę aktyviau įsitraukti sektorinių praktinio mokymo centrų mokytojus.

Taip pat planuojami metodiniai renginiai, skirti profesinio mokymo specialistams, dalyvaujantiems metodinės veiklos tinklaveikoje. Renginių temos atlieps Lietuvos savianalizės metu atskleistą problematiką.

2022 m. birželio-gruodžio mėn. KPMPC atstovai dalyvaus Čekijos, Latvijos, Vokietijos, Vengrijos, Suomijos kolegialaus vertinimo vizituose. Vizitus koordinuoja Europos Komisijos profesinio mokymo kokybės užtikrinimo orientacinės sistemos (EQAVET) sekretoriatas.

2023 m. sausio mėnesį planuojamas Lietuvos profesinio mokymo metodinės veiklos kolegialus vertinimas. Jame dalyvaus EQAVET atstovai iš Belgijos, Čekijos, Latvijos, Rumunijos, Slovakijos.

Projekto tikslinė grupė: profesinio mokymo metodinės komisijos, profesijos mokytojai, profesinio mokymo įstaigų pedagoginis ir administracinis personalas, socialiniai partneriai.

Projekto naujienos

Įvyko tarptautinis EQAVET kolegialaus vertinimo vizitas Lietuvoje

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro darbuotojai dalyvavo tarptautiniame kolegialiame vertinime Latvijoje

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro darbuotojai dalyvavo tarptautiniame kolegialiame vertinime

Profesinio mokymo metodinių komisijų pirmininkų pasitarimo metu aptartos profesinio mokymo aktualijos ir profesijos mokytojų tinklaveikos iššūkiai

Profesinio mokymo metodinės komisijos – svarbus partneris plėtojant profesinio mokymo turinį

Pradėtas įgyventi Erasmus+ projektas Sistemiškesnės ir tvaresnės profesijos mokytojų tinklaveikos plėtros link

Projekto rezultatai

Lietuvos profesijos mokytojų bendruomenės veiklos turinio atvejo analizės ataskaita

Profesijos mokytojų metodinės veiklos organizavimo ir vykdymo užsienio šalyse gerosios patirties analizės atlikimo ataskaita

EQAVET tinklo informacija

Projektas finansuojamas Erasmus + programos ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Europos Komisijos parama projekto įgyvendinimui nereiškia Europos Sąjungos ar Europos švietimo ir kultūros vykdomosios įstaigos (EACEA) pritarimo jo turiniui, kuriame pateikiama autorių nuomonė, todėl Europos Sąjungos ar Europos švietimo ir kultūros vykdomosios įstaigos (EACEA) negali būti laikoma atsakinga už informaciją panaudotą šioje svetainėje ir projekto rezultatuose.