Profesinio mokymo kokybės užtikrinimo sistemų ir procesų stiprinimas

Projekto kodas 09.4.1-ESFA-V-713-03-0001

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2018-04-09 – 2023-11-30

Projekto partneriai: Vyriausybės strateginės analizės centras, Nacionalinė švietimo agentūra.

Projekto tikslas – stiprinti profesinio mokymo kokybės užtikrinimo sistemas ir procesus.

Projekto uždavinys – pasirengti ir vykdyti profesinio mokymo kokybės išorinį vertinimą.

Projekto tikslinė grupė: mokytojai, ekspertai, mokymosi visą gyvenimą sistemos institucijų administracijos darbuotojai, mokiniai.

Projekto pagrindiniai rezultatai:

  • Sukurta ir įdiegta profesinio mokymo institucijų veiklos ir profesinio mokymo programų įgyvendinimo stebėsenos sistema
  • Atnaujinti ar sukurti nauji profesinio mokymo kokybės išorinio vertinimo instrumentai
  • Sustiprinti institucijų, vykdančių profesinio mokymo kokybės išorinį vertinimą, ekspertiniai gebėjimai
  • Atliktas profesinio mokymo kokybės išorinis vertinimas ir jo rezultatų analizė

Projekto rezultatai:

Projektas „Profesinio mokymo kokybės užtikrinimo sistemų ir procesų stiprinimas“ finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.