2019 – 2020 m. finansinė parama Europos profesinio mokymo kokybės užtikrinimo orientacinei sistemai (EQAVET)

erasmus

Projekto pavadinimas: „2019 – 2020 m. finansinė parama Europos profesinio mokymo kokybės užtikrinimo orientacinei sistemai (EQAVET)“ (angl. 2019 – 2020 Financial support to the EQAVET)

Projekto numeris: 609327-EPP-1-2019-1-LT-EPPKA3-EQAVET-NRP

Projekto finansavimo sutarties numeris: 2019-0479 / 001-001

Projektas įgyvendinamas: nuo 2019 m. – iki 2021 m.

Projekto vykdytojas: Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras

Projekto tikslas: didinti įmonių ir profesinio mokymo įstaigų bendradarbiavimo kokybę ir plačiąja prasme ugdyti mokymosi darbo vietoje kultūrą.

Projektas prisideda prie tolimesnio profesinio mokymo kokybės užtikrinimo veiklų tobulinimo pagal Europos profesinio mokymo kokybės užtikrinimo orientacinę sistemą (angl. EQAVET), ypatingą dėmesį skiriant mokymuisi darbo vietoje.

Projekto metu bus kuriamas pameistrystės portalas ir nuotolinio mokymo kursai įmonių, priimančių pameistrius ir besimokančius asmenis (praktikai atlikti), darbuotojams ir profesinio mokymo institucijų darbuotojams, atsakingiems už bendradarbiavimą su įmonėmis.

Profesinio mokymo politikos dokumentuose pabrėžiamas mokymosi darbo vietoje skatinimas, ypač dėmesį skiriant mokymuisi pameistrystės būdu. Siekiama išplėsti darbdavių įmonių, vykdančių profesinį mokymą pameistrystės forma, tinklą.

Vyriausybei patvirtinus 2019 m. spalio 23 d. nutarimu Nr. 1065 Profesinio mokymo organizavimo pameistrystės forma tvarkos aprašą bus sudaromos sąlygos plėsti praktinį profesinį mokymą darbo vietoje, tikimasi, kad daugės mokinių, profesinę kvalifikaciją įgyjančių pameistrystės forma. Projekto veiklos prisidės skatinant profesinio mokymo įstaigas glaudžiai bendradarbiauti su verslu, panaudoti iki šiol sukauptą nacionalinę patirtį, plačiau taikyti Europos profesinio mokymo kokybės užtikrinimo orientacinės sistemos kokybės užtikrinimo principus. Be nuotolinio mokymosi kursų, bus sukurtas mokymo portalas informacijai apie pameistrystę skleisti, rekomendacinė medžiaga apie praktinio profesinio mokymo darbo vietoje kokybės principus ir pameistrystę.

Projektas finansuojamas Erasmus + programos ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.