Norvegijos patirties suaugusiųjų švietimo srityje diegimas Lietuvoje (2015-2016 m.)

dok

Projektas „Norvegijos patirties suaugusiųjų švietimo srityje diegimas Lietuvoje“ yra įgyvendinamas pagal 2009-2014 Europos ekonominės erdvės (EEE) finansinio mechanizmo programą LT08 „EEE stipendijų programa“.

Projekto partneris VOX yra norvegų agentūra, kuri atsakinga už mokymąsi visą gyvenimą ir pavaldi Norvegijos švietimo ir tyrimų ministerijai. Pagrindinis VOX tikslas yra remti žmonių aktyvų pilietiškumą, pagerinti įsidarbinimo galimybes ir paskatinti dalyvavimą švietime.

Projekto tikslas – didinti suaugusiųjų dalyvavimą mokymesi visą gyvenimą tobulinant suaugusiųjų švietimo darbuotojų kompetencijas ir teikiant efektyvią pagalbą suaugusiųjų švietimo institucijoms.

Numatomi projekto rezultatai: surengtos dvi kvalifikacijos tobulinimo stažuotės į partnerio instituciją Norvegijoje; panaudojant Norvegijos gerąją patirtį parengta ir išleista Praktinė andragogo knyga bei Gerosios praktikos vadovas, skirti suaugusiųjų bazinių kompetencijų plėtojimui Lietuvoje; inicijuotas metodinių priemonių pristatymas ir diegimas 4 probleminėse Lietuvos savivaldybėse; surengtas bendradarbiavimo seminaras, dalyvaujant Norvegijos partneriui, Lietuvoje. Taip pat projekte bus parengtos tolimesnio bendradarbiavimo ir dalijimosi patirtimi su Norvegijos partneriu VOX suaugusiųjų švietimo srityje gairės. Projekto veiklos sufokusuotos į mokymosi visą gyvenimą sistemos darbuotojų ir KPMPC darbuotojų kompetencijų ugdymą suaugusiųjų bazinių gebėjimų plėtojimo srityje, perimant Norvegijos patirtį.

Projektas įgyvendinamas 2015 m. rugsėjo 30 d. – 2016 m. rugsėjo 30 d.

Projekto naujienos