Kvalifikacijų formavimas ir modulinio profesinio mokymo sistemos kūrimas

Projekto „Kvalifikacijų formavimas ir modulinio profesinio mokymo sistemos kūrimas“ (SFMIS VP1-2.2-ŠMM-04-V-03-001) aprašymas:

Projektas finansuojamas Europos Sąjungos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2010-09-14 – 2015-09-30

Projekto partneris – Studijų kokybės vertinimo centras

Projekto tikslas – formuoti kvalifikacijas ir kurti naujoviškas, švietimo ir ūkio poreikius atliepiančias modulines profesinio mokymo programas.

Projektu siekiama:
• toliau plėtoti Lietuvos kvalifikacijų sistemą;
• sudaryti palankias sąlygas diegti Europos Parlamento ir Tarybos rekomendacijas dėl Europos kvalifikacijų sistemos ir Europos profesinio mokymo kreditų sistemos (ECVET);
• didinti profesinio mokymo prieinamumą ir patrauklumą, sudarant palankias sąlygas įskaityti žinias ir gebėjimus, trumpinant mokymosi trukmę, lengvinant galimybes pereiti iš vienos programos ar švietimo grandies į kitą.

Projekto metu, siekiant plėtoti kvalifikacijų sistemą, numatoma:
• atnaujinti profesinių standartų rengimo metodiką;
• išmokyti 100 profesinių standartų rengėjų;
• parengti ar atnaujinti 10-ies ūkio sektorių profesinius standartus.

Kuriant modulinio profesinio mokymo sistemą, pirmajame projekto etape numatoma:
• parengti modulinio profesinio mokymo sistemos koncepciją;
• sukurti modulinio profesinio mokymo programų rengimo metodiką;
• parengti profesinio mokymo programų rengimo planą.

Antrajame etape numatoma:
• išmokyti 150 modulinių programų rengėjų;
• parengti 60 modulinių profesinio mokymo programų 30 švietimo posričių.

Projekto veikla ir rezultatai:

Profesinio standarto rengimo metodika

Profesinio standarto forma

Rekomendacijos profesinės veiklos analizės etapų veiklų vykdymui

Neformaliojo mokymo programa profesinių standartų rengėjams

Profesinio standarto vertinimo gairės

Modulinio profesinio mokymo sistemos modelis (švietimo paslaugų teikimo modelis):

Sukurtas elektroninis profesinio mokymo turinys, kuriame patalpinti Projekto metu sukurti rezultatai: 60 modulinių profesinio mokymo programų, 10 profesinių standartų, modulinio profesinio mokymo sistemos koncepcija, modulinių profesinio mokymo programų rengimo metodika, profesinio standarto rengimo metodika.

kuriame-lietuvos-ateiti