Naujieji Europos piliečiai! Migrantų įtraukimo į Europos visuomenę priemonės

Projekto pavadinimas: NEW European citizens! Tools for the Inclusion of Migrants in European Society

Projekto kodas: 2020-1-LT01-KA204-077886

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2020-11-01 – 2022-12-31.

Projekto partneriai: Consorzio Scuola Comunità Impresa (Italija), Prometeo (Italija), ShipCon Limassol Limited (Kipras), Tirantes (Nyderlandai), Asociación El Olivar (Ispanija).

Projekto tikslas – keistis gerąja patirtimi tarpvalstybiniu ir Europos lygiu bei parengti naujus migrantų ir pabėgėlių iš trečiųjų šalių mokymo metodus ir priemones tam, kad sudaryti tinkamas prielaidas jiems tapti sąmoningais ir atsakingais Europos piliečiais.

Projekto uždaviniai ir siekiama pridėtinė vertė:

  • Sukurti tarpvalstybinį bendradarbiavimo ir informavimo tinklą, kuris skatintų naujovių ir gerosios praktikos diegimo plėtrą vietos, regioniniu, nacionaliniu ir Europos lygiu.
  • Parengti konsultavimo-metodinius instrumentus, kurie būtų skirti padėti pabėgėliams ir migrantams sėkmingai įgyti socialines ir pilietines kompetencijas.
  • Parengti metodines priemones, skirtas pabėgėliams ir migrantams, įgyti žinių Europos pilietinės visuomenės srityje.
  • Sudaryti prielaidas migrantų ir pabėgėlių kursų organizavimui, parengti kursų koncepciją.
  • Projekto viešinimo veiklos, periodiniai susitikimai-darbinės sesijos (5 vnt.), bendri mokymai (1 vnt.).

Projekto tikslinė grupė:

  • Migrantai, pabėgėliai.
  • Mokytojai/specialistai, ketinantys dirbti su migrantais, pabėgėliais.

Projekto rezultatai

Projekto informacija anglų kalba

003